>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر بنتونیت و مونتموریلونیت خوراکی بر سیمای لیپیدی سرم گاوهای شیری در دوره انتقال  
   
نویسنده چالمه علی اصغر ,پورجعفر مهرداد ,امیریان آرمین
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: یکی از ویژگی های متابولیسمی گاوهای شیری در دوره انتقال، توازن منفی انرژی است. این توازن منفی انرژی به واسطه نیاز انرژی دام برای رشد حجمی جنین در انتهای آبستنی و همچنین نیازهای انرژی در جهت تولید شیر پس از زایمان است. توازن منفی انرژی به واسطه افزایش مصرف انرژی در مقایسه با میزان دریافت آن از موارد غذایی است. لذا به منظور جبران نیازهای انرژی بدن دام در دوره انتقال و به ویژه پس از زایمان از جیره های غذایی پرانرژی و با کنسانتره بالا استفاده می شود. افزایش مواد دانه ای در جیره غذایی، شکمبه دام را مستعد آسیب کرده و متعاقبا باکتری ها و دیواره های سلولی آن ها از این طریق وارد گردش خون می شود و گاوها در ابتدای شیردهی درجاتی از اندوتوکسمی را تجربه می کنند. با توجه به نقش کبد هم در سم زدایی و هم در متابولیسم لیپیدها و گلوکونئوژنز، کبد تحت تاثیر متابولیسم بالای لیپیدها قرار گرفته و عارضه کبد چرب و سندرم گاو چاق رخ می دهد. با توجه به اهمیت رخداد کبدچرب در گاوهای شیری در دوره انتقال و همچنین جلوگیری از بروز آن، تا کنون مطالعات مختلفی بر این رخداد به انجام رسیده است اما با توجه به اینکه ترکیبات جاذب اندوتوکسین می توانند نقش مهمی در کاهش رخداد کبدچرب در گاوهای شیری ایفا کنند، در این مطالعه به بررسی تاثیر مقادیر مختلف جاذب اندوتوکسین خوراکی بر سیمای لیپیدی گاوهای شیری در دوره انتقال پرداخته شده است تا بدینوسیله درک بهتری از مکانیسم های موجود به دست آید. مواد و روش ها: مطالعه حاضر بر 24 راس گاو شیری هلشتاین بالغ و در یک واحد بزرگ صنعتی در استان فارس انجام شد. گاوها به چهار گروه مساوی شامل یک گروه شاهد و سه گروه tb1، tb2 و tb3 تقسیم، و از 8 هفته قبل از زایمان وارد مطالعه شده و تا 3 هفته پس از آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه کنترل فقط جیره متوازن را دریافت کرد و در سایر گروه های آزمایشی، از جاذب اندوتوکسین بر پایه بنتونیت و مونتموریلونیت به میزان 1، 5 و 10 گرم/کیلوگرم ماده خشک مصرفی به ترتیب در tb1، tb2 و tb3 استفاده شد. از تمام گاوها از 3 هفته قبل تا 3 هفته پس از زایمان به صورت هفتگی خونگیری از ورید وداج انجام شد و در تمام نمونه های اخذ شده، غلظت سرمی کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین های با چگالی زیاد، کم و بسیار کم سنجیده شد. نتایج و بحث: میزان تمام اجزای سیمای لیپیدی در گروه tb3 در تمام مراحل نمونه گیری به طور معنی داری کمتر از سایر گروه های مورد مطالعه بود. روند تغییرات تری گلیسرید و لیپوپروتئین های با چگالی زیاد و بسیار کم در تمام گروه ها از 3 هفته قبل تا 3 هفته پس از زایمان، کاهشی و معنی دار بود. مقادیر کلسترول و لیپوپروتئین های با چگالی کم در خلال مطالعه روند افزایشی معنی داری را به خود گرفتند. یکی از موادی که در شرایط توازن منفی انرژی در جهت انرژی زایی مورد مصرف قرار می گیرد تری گلیسیرید است. نشخوار کنندگان به‌طورکلی ظرفیت بسیار محدودی برای تولید vldl دارند و نمی توانند vldl کافی را در هنگام تراز منفی انرژی و فرایند لیپولیز در هپاتوسیت‌ها تولید و از کبد خارج کنند. در این شرایط چربی ها نمی توانند از هپاتوسیت‌ها خارج شوند و این اتفاق موجب تجمع چربی ها در کبد و ناکارآمدی کبدی می-گردد. در این پژوهش مقادیر تری گلیسرید و vldl در گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر از گروه های دریافت کننده جاذب اندوتوکسین بود که نشان دهنده تاثیر این مکمل خوراکی بر کاهش رخداد کبد چرب در گاوهای شیری در دوره انتقال است. روند تغییرات hdl و ldl در این مطالعه با گذشت زمان به ترتیب کاهشی و افزایشی بود که در مورد هر دو شاخص، غلظت آنها در گروه tb3 به طور معنی داری کمتر از سایر گروه ها بود. این تغییرات در گاوهای شیرده غیرآبستن در تفاوت با گاوهای آبستن غیرشیرده نشان دهنده متابولیسم متفاوت لیپیدها در خلال دوره انتقال است. از سویی، تفاوت معنی دار بین گروه tb3 با سایر گروه ها نشانگر نقش جاذب اندوتوکسین خوراکی بر متابولیسم لیپیدها در جهت کاهش رخداد کبد چرب در گاوهای دوره انتقال است.نتیجه گیری کلی: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متابولیسم لیپیدها در گاوهای شیری در دوره انتقال دستخوش تغییراتی می شود و برخی از اجزای لیپیدی دچار کاهش و برخی دچار افزایش می شوند. از سویی متابولیسم لیپیدها در گاوهای دریافت کننده جاذب اندوتوکسین، متفاوت از گاوهای گروه کنترل بود و این تاثیر نیز کاملا وابسته به دوز بود. به طوری که غلظت اجزای لیپیدی در گروه tb3 به طور معنی داری متفاوت از tb1 و tb2 بود. از این رو توصیه می شود که از جاذب اندوتوکسین استفاده شده در این مطالعه به میزان 10 گرم/کیلوگرم ماده خشک مصرفی در جیره غذایی گاوها در دوره انتقالی استفاده شود.
کلیدواژه سیمای لیپیدی، جاذب اندوتوکسین، دوره انتقال، گاوشیری
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
   The effect of dietary bentonite and montmorillonite on the serum lipid profile of dairy cows during the transition period  
   
Authors
Abstract    Introduction: One of the metabolic characteristics of dairy cows in the transition period is the negative energy balance. This negative energy balance is due to the energy needs for the volumetric growth of the fetus at the end of pregnancy, as well as the energy needs for milk production after parturition. Negative energy balance is due to an increase in energy consumption compared to the feed intake. Therefore, in order to compensate the energy needs of the animal's body during the transition period and especially after parturition, energy-rich and high-concentrate food rations are used. The increase of granular materials in the diet makes the animal's rumen susceptible to damage, and subsequently, bacteria and their cell walls enter the blood circulation, and cows experience some degree of endotoxemia at the early lactation period. Considering the role of the liver in both detoxification and lipid metabolism and gluconeogenesis, the liver is affected by high lipid metabolism and fatty liver and fat cow syndrome occur. Considering the importance of the occurrence of fatty liver in dairy cows during the transition period and also to prevent its occurrence, various studies have been done on this occurrence, but considering that endotoxin absorbent compounds can play an important role in reducing the occurrence of fatty liver in dairy cows in this study, the effect of different amounts of oral endotoxin absorbent on the lipid profile of dairy cows during the transition period has been investigated in order to obtain a better understanding of the existing mechanisms.Materials and Methods: The present study was conducted on 24 adult Holstein dairy cows in a large industrial farm near Shiraz. Cows were divided into four equal groups including a control group and three groups TB1, TB2 and TB3 and were included in the study from 8 weeks before calving and evaluated until 3 weeks after it. The control group only received the balanced diet, and in the other experimental groups, bentonite and montmorillonite-based endotoxin absorbers were used at the rate of 1, 5, and 10 g/kg of dry matter intake in TB1, TB2, and TB3, respectively. From 3 weeks before to 3 weeks after calving, blood was taken weekly from the jugular vein of all the cows, and serum concentrations of cholesterol, triglycerides, high, low and very low density lipoproteins were measured in all the samples taken.Results and discussion: The level of all lipid profile components in TB3 group was significantly lower than other studied groups in all sampling periods. The trend of changes in triglycerides and high and very low density lipoproteins in all groups from 3 weeks before to 3 weeks after parturition was significant. Cholesterol and low-density lipoprotein values increased significantly during the study. In the condition of negative energy balance, the first thing that is consumed is triglycerides. Ruminants generally have a very limited capacity to produce VLDL and cannot produce enough VLDL during the negative energy balance and lipolysis process in hepatocytes and remove it from the liver. In this condition, triglycerides cannot be removed from the hepatocytes, and this causes the accumulation of fats in the liver and liver dysfunction. In this research, the triglyceride and VLDL values in the control group were significantly higher than the endotoxin absorbent groups, which indicates the effect of this oral supplement on reducing fatty liver in dairy cows during the transition period. The trend of changes in HDL and LDL in this study was decreasing and increasing respectively during the study, and for both parameters, their concentration in TB3 group was significantly lower than other groups. These changes in non-pregnant lactating cows compared to non-lactating pregnant cows are due to different metabolism of lipids during the transition period. On the other hand, the significant difference between TB3 group and other groups indicates the role of dietary endotoxin absorber on lipid metabolism in order to reduce the incidence of fatty liver in transition period dairy cows.Conclusion: The results of the present study showed that the metabolism of lipids in dairy cows undergoes changes during the transition period and some lipid components decrease and some increase. On the other hand, the metabolism of lipids in cows receiving endotoxin absorbent was different from the cows in the control group, and this effect was completely dependent on the dose. So that the concentration of lipid components in TB3 group was significantly different from TB1 and TB2. Therefore, it is recommended to use the endotoxin absorber used in this study at the rate of 10 g/kg of dry matter intake in the diet of cows during the transitional period.
Keywords Lipid profile ,Endotoxin absorbent ,Transition period ,Dairy cow
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved