>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سطوح مختلف نانواکسیدروی بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی  
   
نویسنده بهرامپور کامران ,ضیائی نعمت ,اسماعیلی پور امیدعلی
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: دمای بهینه محیط در پرورش جوجه های گوشتی اهمیت زیادی دارد. زمانی‌که دمای محیط افزایش پیدا می کند، پرنده تحت تنش ناشی از دمای بالا قرار می‌گیرد. با توجه به توسعه صنعت پرورش طیور در مناطق گرم جهان پژوهش های بسیاری در مورد راهکارهای مقابله با تنش گرمایی انجام شده است. یکی از موثرترین روش ها برای کاهش تنش گرمایی استفاده از تجهیزات و تاسیسات مناسب در پرورش جوجه های گوشتی می باشد. همچنین می توان از افزودنی های خوراکی برای بهبود عملکرد و افزایش مقاومت پرنده نسبت به تنش گرمایی استفاده کرد. روی جزء عناصر مهم بدن است که برای فعالیت های بیولوژیکی مختلف حیوانات و بسیاری از مواد طبیعی تشکیل دهنده خوراک ضروری می‌باشد. استفاده از صنعت نانوتکنولوژی می تواند منجر به افزایش نسبت سطح به حجم مواد غذایی شده و قابلیت جذب را افزایش دهد و باعث افزایش مقاومت پرنده در مقابل تنش گرمایی گردد.مواد و روش ها: تعداد 120 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس 308، جنس نر به مدت 17 روز در بازه‌ی 25 الی 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی شامل سه سطح نانو اکسیدروی (صفر، 30 و 60 میلی گرم در کیلوگرم خوراک) با 3 تیمار و 4 تکرار و هر تکرار 10 پرنده اجرا شد. در دوره پایانی (25-42 روزگی) روزانه به مدت 8 ساعت (9 الی 17) جوجه ها در دمای 2±34 درجه سانتیگراد در معرض تنش گرمایی قرار گرفتند. در این دوره وزن بدن و مصرف خوراک اندازه گیری و برای محاسبه پارامترهای عملکرد استفاده شدند. داده های حاصل از آزمایش با استفاده از رویه glm نرم افزار mini tab مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای توکی مقایسه شدند.نتایج و بحث: مصرف خوراک روزانه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اثر سطوح مختلف نانواکسیدروی بر افزایش وزن روزانه بدن و ضریب تبدیل خوراک معنی‌دار بود و جوجه‌هایی که سطح 60 میلی‌گرم نانواکسیدروی را دریافت کرده بودند، بیشترین افزایش وزن روزانه و کمترین ضریب تبدیل خوراک را داشتند (p<0.05). نتیجه گیری کلی: در کل نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از سطح 60 میلی گرم نانواکسیدروی می تواند موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی شود.
کلیدواژه تنش گرمایی، جوجه گوشتی، عملکرد، نانواکسیدروی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved