>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر دانه کلزای پرتوتابی شده به روش بیم الکترون بر عملکرد جوجه های گوشتی  
   
نویسنده حمادی سناء ,سالاری سمیه ,آقایی علی ,قربانی محمد رضا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: کلزا یکی از مهم ترین دانه های روغنی و دومین منبع تامین روغن خوراکی در جهان می باشد. این دانه حاوی سطوح بالای چربی (اسیدلینولنیک) و مواد ضد تغذیه (به ویژه گلوکوزینولات) می باشد و همچنین ترکیب خوبی از اسید های آمینه را دارد. کلزا به صورت خام و یا معمولا فرآوری شده در جیره های جوجه گوشتی، بلدرچین و حتی دام بزرگ استفاده می شود. پرتوتابی یکی از روش های فرآوری مناسب برای کاهش مواد ضد تغذیه ای دانه های روغنی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با کلزای خام و پرتوتابی شده به روش بیم الکترون با دوز 40 کیلو گری بود.مواد و روش ها: این مطالعه با استفاده از 350 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 به مدت 42 روز در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار شامل سطوح مختلف دانه ی کلزا (5، 10 و 15 درصد کلزای خام و پرتوتابی شده) به همراه جیره شاهد انجام گرفت. در طول دوره آزمایش، فراسنجه های عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج و بحث: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از 5 درصد دانه کلزای پرتوتابی شده به روش بیم الکترون مصرف خوراک را در کل دوره پرورش نسبت به تیمار شاهد تغییر نداد اما سایر تیمارها باعث کاهش معنی دار مصرف خوراک شدند. استفاده از سطوح 5، 10 درصد دانه کلزای خام و نیز سطح 15 درصد دانه کلزا (خام و پرتوتابی)، باعث کاهش معنی دار اضافه وزن پرندگان در مقایسه با تیمار شاهد در کل دوره پرورش شد. استفاده از 15 درصد دانه کلزای خام باعث افزایش معنی دار ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با سایر تیمارها در دوره آغازین جوجه های گوشتی شد.نتیجه گیری کلی: در مجموع شاید بتوان اینگونه جمع بندی نمود که در صورت استفاده از سطوح بالاتر از 10 درصد دانه کلزا در جیره، پرتوتابی مفید به نظر می رسد.
کلیدواژه بیم الکترون، پرتوتابی، جوجه گوشتی، دانه کلزا، گلوکوزینولات
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved