>
Fa   |   Ar   |   En
   معرفی و عملکرد ژن های مقاوم به تنش گرمایی در گوسفند  
   
نویسنده ترابی آزاده
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: گوشت، پشم و شیر جزء محصولات مهم در صنعت گوسفنداری محسوب می شوند. محصولات گوسفند ستون فقرات اقتصاد جامعه روستایی را تشکیل می دهند. متاسفانه گوسفندان طعمه طیف وسیعی از تنش ها و بیماری ها هستند. با این حال، شرایط سخت تغذیه ای و مراتع ضعیف، هوای بارانی و برفی و اقلیم گرم و خشک و مرطوب در گوسفندان مناطق مختلف شایان توجه است. شناسایی و معرفی ژن هایی که بیان آن ها زمینه ساز تفاوت های ژنتیکی در مقاومت به تنش گرمایی در گوسفندان است، می تواند در افزایش بهره وری و طول عمر موثر باشد این در حالی است که معرفی ژن ها می تواند اساس و مبنای کارهایی از جمله ژنومیکس عملکردی قرار گیرد که در حال حاضر کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. مواد و روش ها: با جستجو در تحقیقات گذشته لیستی از ژن ها تهیه شد و سپس جهت تفسیر عملکرد ژن های به دست آمده از پایگاه های اطلاعاتی آنلاین genecards و uniprot و همچنین به منظور شناسایی نقش ژن ها در مراحل بیولوژیکی مختلف استفاده شد. نتایج و بحث: ژن dnajb4 عضو خانواده hsp 40 روی کروموزوم 1 گوسفندی قرار گرفته است. این ژن عضو خانواده پروتئین های شوک گرمایی است که توسط سلول ها در پاسخ به قرار گرفتن در معرض انواع مختلف استرس های محیطی بیان می شود ژن hspa4l نقش چاپرونی دارد و در مسیرهای زیستی پاسخ سلولی به تنش گرمایی نقش دارد .ژن ptges3 پروستاگلاندین e سنتتاز نوع 3 ،که روی عضلات صاف اثر می کند، نقش ساختن آنزیم تبدیل پروستاگلاندین eاز پروستاگلاندین اندوپروکسیداز h2دارد. این پروتئین نقش کو-چاپرون با hsp90در پاسخ سلول به تنش گرمایی را دارد. ژن msrb3 در سوخت و ساز اسیدآمینه متیونین نقش داشته و در فرآیندهای زیستی در پاسخ به تنش های اکسیداتیو است. ژن ، raf3ip2 نقش اساسی در پاسخ ایمنی ذاتی به پاتوژن دارد و همچنین در فرآیندهای تولید سایتوکین ها نقش دارد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق معرفی ژن های متمایزکننده مقاوم به تنش گرمایی در گوسفند می باشد که کنکاش بهتر آن-ها می تواند در جهت اهداف اقتصادی قدم برداشت.
کلیدواژه گوسفند، تنش گرمایی، عملکرد ژن ها
آدرس , Iran
پست الکترونیکی azadehtorabi@pnu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved