>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سطوح مختلف نانو ویتامین C بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی  
   
نویسنده بهرامپور کامران ,ضیائی نعمت ,اسماعیلی پور امیدعلی
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: دمای محیط یکی از عوامل مهم در پرورش جوجه های گوشتی می باشد. در شرایطی که دمای محیط افزایش پیدا می-کند، پرنده دچار تنش ناشی از دمای بالا خواهد شد. با توجه به گسترش پرورش طیور در مناطق گرم جهان پژوهش های بسیاری در مورد راهکارهای مقابله با تنش گرمایی انجام شده است. موثرترین روش استفاده از تجهیزات و تاسیسات مناسب برای کاهش دما است. روش بعدی استفاده از افزودنی های خوراکی با هدف بهبود عملکرد و افزایش مقاومت پرنده نسبت به تنش گرمایی می باشد. تحقیقات بسیاری اثر مثبت ویتامین c را در شرایط تنش به اثبات رسانده اند. استفاده از صنعت نانوتکنولوژی برای تهیه نانو ویتامین c می تواند با افزایش نسبت سطح به حجم قابلیت جذب این ویتامین را افزایش دهد و باعث افزایش مقاومت پرنده در مقابل تنش می گردد.مواد و روش ها: در این آزمایش تعداد 120 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس 308، جنس نر به مدت 17 روز در بازه‌ی 25 الی 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل سه سطح نانو ویتامین c (صفر، 50 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم) با 3 تیمار و 4 تکرار بود که به هر تکرار 10 پرنده اختصاص یافت. در دوره پایانی (25-42 روزگی) روزانه به مدت 8 ساعت (9 الی 17) جوجه ها در دمای 2±34 درجه سانتیگراد در معرض تنش گرمایی قرار گرفتند. در این دوره وزن بدن و مصرف خوراک اندازه گیری و برای محاسبه پارامترهای عملکرد استفاده شدند. داده های حاصل از آزمایش با استفاده از رویه glm نرم افزار mini tab مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای توکی مقایسه شدند.نتایج و بحث: مصرف خوراک روزانه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اثر سطوح مختلف نانو ویتامین c بر افزایش وزن روزانه بدن و ضریب تبدیل خوراک معنی‌دار بود و جوجه‌هایی که سطح 50 میلی‌گرم نانو ویتامین c را دریافت کرده بودند، بیشترین افزایش وزن روزانه و کمترین ضریب تبدیل خوراک را نسبت به تیمار شاهد داشتند (p<0.05).نتیجه گیری کلی: در کل نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از سطح 50 میلی گرم نانو ویتامین c نسبت به تیمار شاهد عملکرد جوجه های گوشتی را در شرایط تنش گرمایی بهبود بخشید.
کلیدواژه تنش گرمایی، جوجه گوشتی، عملکرد، نانو ویتامین C.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved