>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر پاتوژن های اصلی ورم پستان به روش نمودار رشد  
   
نویسنده راه چمنی رضا ,نوری سمیرا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: در این پژوهش خواص ضد باکتریایی اسانس اسطوخودوس، مرزنجوش، نعناع و پونه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و استرپتوکوکوس آگالاکتیه مورد برسی قرار گرفت. مواد و روش ها: برای بررسی نمودار منحنی رشد اثر غلظت تحتmic از اسانسها روی باکتریهای مورد مطالعه در طی 24 ساعت و دمای 37 درجه سانتی گراد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج منحنی رشد باکتری‌ها نشان داد اسانس اسطوخودوس و مرزنجوش باعث کاهش معنی دار تعداد باکتریهای اشرشیاکلی و استرپتوکوک اگالاکتیه در ساعت 24 نسبت به گروه شاهد شده است. نتیجه گیری کلی: بطور کلی اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس و ومرزنجوش با توجه به نمودارهای رشد قوی تر بود. و مطالعات بالینی برای اثر درمانی این اسانس ها در بیماریها مخصوصا ورم پستان توصیه می شود.
کلیدواژه گیاهان دارویی، اسانسهای روغنی ، ورم پستان
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی samiranoori202020@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved