>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر افزودن غلظت های مختلف کورکومین بر تحرک و زنده مانی منی گوسفند در شرایط ذخیره سرد  
   
نویسنده امیدی فاطمه ,حجاریان هادی ,سلطانی لیلا ,کرمی شبانکاره حامد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه و هدف: ذخیره سرد و انجماد سبب کاهش کیفیت اسپرم می شود. اسپرم دارای سطوح کمی از آنزیم های آنتی-اکسیدانی (بخاطر اینکه بیشتر آنتی اکسیدان ها در طول اسپرماتوژنز از بین می روند). بنابراین، لازم است آنتی اکسیدان ها به رقیق کننده منی گوسفند در طی ذخیره سرد و انجماد اضافه شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات افزودن غلظت های مختلف کورکومین بر تحرک و زنده مانی اسپرم در شرایط ذخیره ی سرد 5 درجه ی سانتی گراد است.مواد و روش ها: نمونه های منی از 4 گوسفند بالغ و بارور جمع آوری و مخلوط شد. سپس نمونه های مخلوط شده در رقیق-کننده ی تریس بازی رقیق شد. غلظت های مختلف کورکومین (صفر، 1، 10 و 100 میکروگرم در میلی لیتر) به آن اضافه شد و آنها در یخچال 5 درجه ی سانتی گراد برای مدت 4 ساعت نگهداری شدند. پس از اتمام دوره ی انکوباسیون میزان تحرک تام و زنده مانی مورد بررسی قرار گرفت. تحرک تام تحت میکروسکوپ اینورت مورد بررسی قرار گرفت و زنده مانی با کمک رنگ-آمیزی ائوزین-نیگروزین ارزیابی شد. داده ها در نرم افزار spss آنالیز شد و مقایسات با آزمون آماری چند دامنه ایی دانکن بررسی شد. در بررسی ها، سطح معنی داری 5 درصد در نظر گرفته شد.نتایج و بحث: افزودن غلظت های 1 و 10 میکروگرم در میلی لیتر کورکومین میزان زنده مانی و تحرک را در مقایسه با گروه شاهد و 100 میکروگرم در میلی لیتر افزایش داده بود (p<0.05). در میزان زنده مانی و تحرک بین گروه شاهد و 100 میکروگرم در میلی لیتر اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). نتیجه گیری: به نظر می رسد افزودن کورکومین بعنوان مکمل آنتی اکسیدنی کیفیت اسپرم گوسفند را در طول ذخیره ی سرد در 5 درجه ی سانتی گراد بهبود می بخشد.
کلیدواژه کورکومین، ذخیره سرد، گوسفند، منی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved