>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف محصولات فرعی پوست پسته بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر کرمانی  
   
نویسنده ادهمی امیرحسین ,خضری امین ,محمد آبادی محمد رضا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: دامپروری یکی از مهمترین زیر مجموعه‏های صنعت کشاورزی است و دام‏های نشخوارکننده به دلیل توانایی مصرف مواد فیبری در بحران جمعیت فعلی جهان، بیشتر مورد توجه بوده و لذا ضروری است که این دام‏ها در صورت امکان، با مواد فیبری و موادی که مورد استفاده انسان نیستند تغذیه شوند. با توجه به اینکه تغذیه 60 تا 70 درصد هزینه های جاری در پرورش دام را شامل می شود، استفاده از بقایای محصولات کشاورزی، مواد خوراکی جایگزین و دارای قیمت پایین مانند محصولات فرعی پوست پسته و همچنین اطلاع از ارزش غذایی این محصولات برای تامین احتیاجات تغذیه ای نشخوار کنندگان ضروری می باشد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف محصولات فرعی پوست پسته در جیره های دارای دانه کتان (به عنوان منبع اسیدهای چرب غیر اشباع) بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره های نر کرمانی بود. مواد و روش ها: به منظور اجرای این پژوهش، تعداد 24 راس بره نرکرمانی با میانگین وزنی1/5 ±27/3 کیلوگرم انتخاب و دام‏ها به طور تصادفی به سه گروه هشت تایی تقسیم شده و به هر گروه یک جیره آزمایشی (جیره بدون محصولات فرعی پوست پسته، جیره‏ دارای15 درصد محصولات فرعی پوست پسته و جیره دارای30 درصد محصولات فرعی پوست پسته) اختصاص داده شد. بره‏های نر به مدت 84 روز در قفس های انفرادی نگهداری شدند که 14روز از این مدت برای عادت پذیری و70 روز برای دوره اصلی (نمونه برداری) در نظر گرفته شد. نمونه مایع شکمبه در روز آخر دوره پرورش با استفاده از لوله معدی متصل به دستگاه ساکشن برای بررسی فراسنجه های شکمبه ای از بره ها گرفته شد. میزان اسید اوریک، آلانتوئین، گزانتین و هیپوگزانتین موجود در نمونه های ادرار محاسبه شد و همچنین با توجه به ترشحات پورینی در ادرار، مقدار سنتز پروتئین میکروبی اندازه گیری شد. نتایج و بحث: نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه محصولات فرعی پوست پسته در سطوح مختلف تاثیری بر ph مایع شکمبه و فرانسجه های تخمیری شکمبه ای در بره های نر کرمانی نداشت ولی بره‏های تغذیه شده با سطح 30 درصد محصولات فرعی پوست پسته دارای اسید بوتیریک شکمبه ای بالاتری بودند (050˂p). در بره‏های تغذیه شدهبا سطح 30 درصد محصولات فرعی پوست پسته در مقایسه با دیگر گروه های آزمایشی مقدار کل مشتقات پورینی و سنتز پروتئین میکروبی کمتر بود (0/50˂p).نتیجه گیری کلی: در این تحقیق در بره های تغذیه شده با سطح 30 درصد محصولات فرعی پوست پسته در مقایسه با دیگر گروه های آزمایشی مقدار کل مشتقات پورینی و سنتز پروتئین میکروبی کمتر بود اما استفاده از 15 درصد محصولات فرعی پوست پسته در جیره بره ها باعث افزایش معنی دار سنتز پروتئین میکروبی نسبت به تیمار 30 درصد محصولات فرعی پوست پسته شد (0/50˂p). استفاده از 30 درصد محصولات فرعی پوست پسته درمقایسه با تیمار بدون محصولات فرعی پوست پسته به طور معنی داری میزان اسید بوتیریک را تحت تاثیر قرار داد به طوریکه بره‏های تغذیه شده با سطح 30 درصد محصولات فرعی پوست پسته از اسید بوتیریک شکمبه ای بالاتری برخوردار بودند (0/50˂p). فراسنجه های دیگر شامل ph مایع شکمبه، کل اسیدهای چرب فرار، اسید استیک، اسید پروپیونیک، اسیدهای چرب فرار شاخه دار و نسب اسید استیک به اسید پروپیونیک تحت تاثیر استفاده از سطوح مختلف محصولات فرعی پوست پسته در جیره بره ها قرار نگرفت (0/50˂p).
کلیدواژه محصولات فرعی پوست پسته، پروتئین میکروبی، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، گوسفند
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved