>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین خوش خوراکی بستر جوجه های گوشتی فرآوری شده با ملاس نیشکر و تفاله چغندر قند  
   
نویسنده وقار سیدین مرتضی ,مجتهدی محسن ,فرهنگ فر همایون ,غیاثی احسان
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: اهمیت به تشویق مصرف خوراک جامد در اوایل زندگی بره و گوساله های شیری و نیز دام های پرواری بر تولیدکنندگان و نیز متخصصین این حوزه پوشیده نیست. خوشخوراکی جیره اثر مستقیمی بر مصرف خوراک نشخوارکنندگان در تمامی مراحل پرورش دارد. معمولاً خوشخوراکی آن دسته از ویژگی های خوراک را نشان می دهد که واکنش حسی در حیوان ایجاد کرده و سبب ایجاد اشتها در دام می شود. میزان مصرف ماده خشک در ابتدای خوراکدهی معیار اصلی در ارزیابی خوشخوراکی است که معمولاً با اثرات پس از هضم اشتباه گرفته می شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی خوشخوراکی بستر جوجه های گوشتی فرآوری شده با ملاس و تفاله چغندر قند در بره های پرواری نژاد افشار انجام شد.مواد و روش ها: بستر جوجه های گوشتی از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند تهیه و با حرارت خشک فراوری شد (گروه شاهد). در ادامه عمل آوری نمونه های بستر با افزودن 10 درصد ملاس نیشکر یا 10 درصد تفاله چغندر قند انجام شد. خوشخوراکی با استفاده روش مصرف خوراک در کوتاه مدت (stir) محاسبه شد. به طور خلاصه 7 بره نر با میانگین سنی 5 ماه و وزن اولیه 2/1±27 کیلوگرم مقدار 100 گرم نمونه آزمایشی را دریافت و پس از مدت زمان 5 دقیقه باقیمانده جمع آوری و توزین شد. این فرآیند سه مرتبه اجرا و تجزیه آماری از روش glm نرم افزار sas نسخه 4/9 استفاده و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون توکی انجام شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد نمونه های بستر جوجه های گوشتی عمل آوری شده با ملاس نیشکر در مقایسه با تفاله چغندر قند از خوشخوراکی بیشتری برخوردار بود (05/0>p). همچنین هر دو روش عمل آوری در مقایسه با گروه شاهد سبب افزایش مصرف ماده خشک در کوتاه مدت شد. با توجه به خوشخوراک نبودن منابع ضایعاتی از قبیل بستر جوجه های گوشتی در جیره استفاده از منابع طعم دهنده مانند ملاس نیشکر یا تفاله چغندر قند ضروری به نظر می رسد. همچنین مقدار بالای کربوهیدرات های سریع تخمیر در این دو منبع کربوهیدرات و نیز مقادیر قابل توجه نیتروژن غیرپروتئینی می تواند سبب بهبود همزمانی انرژی و پروتئین گردد.نتیجه گیری کلی: این نتایج برای بهبود ارزش تغذیه ای و همچنین برای افزایش خوش خوراکی در نشخوارکنندگان کاربرد دارد. در واقع برای کاهش هزینه یا افزایش بهره وری، دام را نمی توان اجبار به استفاده از هر نوع منبع خوراکی کرد. از طرفی افزایش مصرف ماده خشک در کوتاه مدت تخمین مناسبی برای به حداکثر رساندن عملکرد در استفاده از محصولات فرعی است.
کلیدواژه ارزش تغذیه ای، خوشخوراکی، ضایعات کشاورزی، همزمانی.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved