>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر استفاده از کنجاله کانولای فرآوری ‌شده با فرمالدهید در دو سطح پروتئین خام جیره بر مصرف ماده خشک و عملکرد تولیدی بزهای شیرده  
   
نویسنده تاج الدینی محمد امین ,دیانی امید
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: در سال های اخیر، توجه متخصصین بیش از پیش به منابع پروتئینی گیاهی به عنوان جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا معطوف گشته است. در این میان کنجاله کانولا به عنوان یک جایگزین مناسب برای آن شناخته شده است. با این حال، بخش عمده پروتئین کنجاله های دانه های روغنی قابل تجزیه در شکمبه بوده که در نتیجه تخمیر میکروبی، سبب تولید مقادیر زیادی آمونیاک و اتلاف نیتروژن مصرفی می گردد. فرآوری با فرمالدهید از موثرترین روش های کاهش میزان تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین گزارش شده است که می تواند در افزایش راندمان استفاده از پروتئین و بهبود عملکرد تولیدی دام موثر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر جایگزینی کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدهید با کنجاله فرآوری نشده در جیره بزهای شیرده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از هشت راس بز شیرده نژاد رایینی با میانگین تولید شیر اولیه 700 -650 گرم در روز استفاده شد. مدت زمان اجرای پژوهش 84 روز شامل چهار دوره 21 روزه بود که در هر دوره 14 روز اول بمنظور عادت-پذیری حیوان به جیره آزمایشی و هفت روز آخر به نمونه برداری و ثبت رکورد اختصاص داشت. پس از فرآوری کنجاله کانولا با فرمالدهید (در دو سطح 8/0 و 2/1 درصد پروتئین خام کنجاله) از آن در ساخت جیره های غذایی استفاده شد. طی شش روز ابتدایی هفته نمونه برداری در هر دوره آزمایشی میزان شیر دوشیده شده از هر بز در روز ثبت شد و یک نمونه از شیر به ازای هر بز در هر تیمار جمع آوری و ترکیبات شیر اندازه گیری شد. هم چنین برای تعیین ماده خشک مصرفی روزانه، میزان خوراک داده شده و باقیمانده های خوراک به صورت روزانه توزین و ثبت شد.نتایج و بحث: تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با 2/1 درصد فرمالدهید تولید روزانه شیر خام و شیر تصحیح شده بر اساس چربی، انرژی و کل مواد جامد را در هر دو سطح پروتئین خام جیره افزایش داد و کاهش سطح پروتئین خام جیره سبب افت تولید نشد. علاوه بر این، افزایش مصرف ماده خشک بزها به دنبال استفاده از کنجاله کانولای فرآوری شده در جیره نه تنها در سطوح بالای پروتئین خام جیره، بلکه با کاهش سطح پروتئین خام به 5/12 درصد مشاهده گردید که بر طبق گزارشات، احتمالاً در نتیجه افزایش سطح پروتئین عبوری جیره در نتیجه این جایگزینی می باشد. هم چنین، به دنبال افزایش سطح پروتئین عبوری جیره، ماده خشک مصرفی، و پروتئین عبوری و انرژی قابل متابولیسم دریافتی روزانه بزها افزایش یافت. نتیجه گیری کلی: نتایج نشان داد که فرآوری کنجاله کانولا با 2/1 درصد فرمالدهید سبب بهبود مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای شیرده شد و به علاوه، به خوبی اثرات احتمالی کمبود پروتئین خام جیره را جبران کرده و با کاهش سطح پروتئین خام جیره عملکرد کلی بزها دچار تغییر نشد. بنابراین، فرآوری کنجاله کانولا با فرمالدهید را می توان راهبرد مناسبی برای افزایش سطح پروتئین عبوری جیره دانست که با به کار بردن آن می توان استفاده از منابع پروتئینی را در خوراک کاهش داد.
کلیدواژه کنجاله کانولا، پروتئین، فرمالدهید، بزهای شیرده، تولید شیر
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved