>
Fa   |   Ar   |   En
   متا آنالیز اثر تغذیه دانه کتان بر محتوای Pufa پروفیل اسید چرب گوشت گوسفند  
   
نویسنده کرم نژاد کامران ,ساری محسن
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: ترکیب اسید چرب گوشت به ویژه چربی اشباع شده اغلب به عنوان یک عامل اصلی در بروز بیماری های انسان شناخته شده. با تغییر در جیره غذایی دام ها می توان غلظت اسیدهای چرب اشباع را کاهش و اسیدهای چرب غیر اشباع را افزایش داد. دانه کتان به عنوان یک منبع غنی از آلفا لینولنیک اسید و اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیر 3-n شناخته شده است اما اثرات گزارش شده از آن بر روی غنی سازی اسیدهای چرب غیر اشباع گوشت، نسبتا کم و غیر یکسان است. هدف این پژوهش یک بررسی تاثر تغذیه دانه کتان بر پروفیل اسید چرب گوشت گوسفند به روش متاآنالیز و مرور مقالات است. مواد و روش ها: شاخص مورد نظر اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه بود که از مطالعات انتخاب شده استخراج -شد. برای جمع آوری مقالات از منابع و بانک های اطلاعتی الکترونیکی از جمله pubmed، google scholar، science direct و scopus استفاده شد. مقالات انتخاب شده با استفاده از واژه های حساس و کلیدی شامل linseed، flaxseed، oilseed، fat supplement، meat fatty acid composition، lamb، sheep و ترکیبی از آنها مورد جستجو قرار گرفتند. معیارهای ورود مقالات به مطالعه شامل، مطالعه با میش یا بره، جیره غذایی کنترل بدون مکمل چربی، جیره آزمایشی فقط حاوی دانه کتان و اندازه گیری پروفیل اسید چرب گوشت بود. اما مطالعاتی که داده های ناکافی داشتند، نتایج جستجوهایی که تکراری بودند و یا امکان دسترسی به متن وجود نداشت، از مطالعه حذف شدند، بر اساس این مراحل تعداد 70 منبع یافت شد. از این تعداد 59 منبع به دلایلی چون تکراری بودن، استفاده از یک منیع مکمل چربی به غیر از دانه کتان، ناشناخته بودن روش اندازه-گیری، کیفیت نامناسب اندازه گیری و ناکافی بودن پروفیل اسید چرب حذف شدند. در نهایت 9 مقاله با کیفیت مناسب برای مطالعه انتخاب و وارد فرآیند متا آنالیز شدند. همه مراحل متا آنالیز با استفاده از نرم افزار comprehensive meta-analysis انجام شد. نتایج و بحث: نتایج متا آنالیز و رسم نمودار انباشت داده های مطالعات انتخابی نشان داد تغذیه دانه کتان به طور قابل ملاحظه ای محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه را در گوشت گوسفند افزایش داده است (05/0>p). افزایش محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه می تواند به دلیل افزایش غلظت اسیدهای چرب از جمله اسید آلفا لینولنیک باشد زیرا دانه کتان منبع غنی از این اسید چرب می باشد. نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد تغذیه دانه کتان می تواند باعث کاهش محتوای چربی اشباع ناسالم در گوشت و افزایش کیفیت غذاهای گوشتی با افزایش غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع شود.
کلیدواژه پروفایل اسید چرب گوشت، گوسفند، متاآنالیز، Pufa
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved