>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصادی‎ترین سن نهایی کشتار جوجه های گوشتی بر اساس شاخص کارآیی تولید در نژادهای جوجه گوشتی آرین،راس،کاب و آربراکرز مورد استفاده در مازندران  
   
نویسنده ولی علی اکبر ,احمدیان فرهنگ ,ذبیح اله زاده علیرضا ,رحمتیان رضا ,احمدیان کسری ,رضایی ارمی محمودرضا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه : استان مازندران به عنوان قطب صنعت طیورکشور مطرح بوده و مقام اول را در بین سایر استان ها دارد بطوریکه حدود 30 درصد تولید جوجه یکروزه و 11درصد گوشت مرغ مورد نیاز کشور در استان مازندران تولید می شود. قیمت خوراک تعیین کننده اصلی هزینه ها می باشد. طول دوره پرورش نیز یک عامل بسیار موثر بر سودآوری می باشد. بهترین سن کشتار روزی است که شاخص کارایی تولید بالاتر و ضریب تبدیل پایین تر باشد. این تحقیق اثرات سنین مختلف کشتار در نژادهای مختلف جوجه گوشتی بر بازده اقتصادی، شاخص کارایی تولید و در نتیجه تعیین مناسب ترین سن کشتار در نژادهای مختلف جوجه گوشتی را بررسی می کند. مواد و روش: این تحقیق در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار اجرا گردید. جوجه های یکروزه از مراکز مرغ مادر به تعداد 400 قطعه برای هر نژاد به نسبت مساوی خروس و مرغ و در مجموع 1600 قطعه تهیه گردید.شرایط مدیریت پرورش شامل روشنایی، دما، واکسیناسیون و .... بصورت کاملا یکسان برای 4 نژاد اجرا شد که با جیره مشترک تهیه شده بر اساس جداول nrc و جیره اختصاصی بر اساس کاتالوگ هر نژاد تغذیه شدند. جوجه های گوشتی تا سن 42 روزگی پرورش یافتند و رکوردگیری از صفات: میزان تلفات، وزن بدن و خوراک مصرفی برای محاسبه درصد ماندگاری، ضریب تبدیل و در نهایت شاخص کارآیی تولید در سنین مختلف بصورت هفتگی انجام شد. نتایج و بحث: نتایج در مورد میزان شاخص کارآیی تولید در سنین کشتار 28 ، 35 و 42 روزگی نژادهای مختلف گوشتی نشان داد که از سن 28 تا 42 روزگی برای سه نژاد راس ،کاب و آرین سیر صعودی دارد. بعبارت دیگر افزایش سن کشتار برای این سه نژاد تا 42 روزگی می تواند منجر به سودآوری گردد و به ترتیب نژاد راس، آربراکرز و کاب بیشترین بازده اقتصادی را از افزایش سن کشتار ایجاد خواهند کرد اما در نژاد آرین اینگونه نبود. نتیجه گیری کلی: در نتیجه گیری کلی اقتصادی ترین سن کشتار، نژاد راس و آربراکرز بیش از 42 روزگی و نژاد کاب بین 40 تا 42 روزگی می باشد. اما در مورد نژاد آرین مقدار شاخص کارآیی برای سنین 28 تا 35 روزگی سیر صعودی و از 35 روزگی تا 42 روزگی سیر نزولی دارد، بعبارت دیگر بازدهی اقتصادی در پرورش نژاد آرین تا سن 35 روزگی افزایش، اما از 35 روزگی تا 42 روزگی کاهش می یابد، در نتیجه اقتصادی ترین سن کشتار نژاد آرین 35 روزگی ( کمتر از 40 روزگی ) می باشد.
کلیدواژه شاخص کارایی تولید، مازندران، مرغ گوشتی، نژاد
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved