>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر غلظت پروتئین کل سرم در 24 ساعت اول زندگی برعملکرد رشد، مصرف خوراک اولیه و سلامت گوساله‌های ماده هلشتاین در طول دوره پیش ‌از شیرگیری  
   
نویسنده آقاخانی میترا ,رفیعی حسن ,حسام نصرالله
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه:پروتئین کل سرم (stp) در چند روز اول زندگی در گوساله نوزاد دارای ارزش تغذیه‌ای بالایی برای رشد و تولید بعدی در گوساله‌ها قبل و بعد از شیرگیری دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت پروتئین کل سرم در 24 ساعت اول پس از تولد بر عملکرد رشد و سلامت گوساله‌های شیری هلشتاین بود.مواد و روش‌ها: در مجموع 152 گوساله ماده در این مطالعه استفاده شدند. نمونه خون در 24 ساعت جمع آوری شد و غلظت پروتئین کل سرم برای هر گوساله با رفرکتومتر اندازه گیری شد. گوساله‌ها بر اساس غلظت پروتئین کل سرم در 24 ساعت اول به دو گروه 1- غلظت stp<5/6 گرم در دسی لیتر، 2- غلظت 5/6stp ≥گرم در دسی لیتر تقسیم شدند. توزین در بدو تولد و در روزهای 30 و 60 انجام شد. مصرف خوراک اولیه از روز 3 تا از شیر گرفتن ثبت شد و رشد اسکلتی در بدو تولد و روز از شیر گرفتن اندازه‌گیری شد.نتایج و بحث:گوساله‌های با stp بیشتر از 5/6گرم در دسی لیتر در 24 ساعت اولیه، وزن بدن بیشتری در 30 و 60 روزگی نسبت به گوساله هایی با stp کمتر از 5/6 گرم در دسی لیتر داشتند. علاوه بر این، مصرف خوراک اولیه و میانگین افزایش وزن روزانه در طول 60 روز اول زندگی در گوساله‌های با 5/6stp ≥ گرم در دسی لیتر نسبت به گوساله‌های با stp<5/6 گرم در دسی لیتر بیشتر بود. stp در 24 ساعت اولیه رشد اسکلتی را تحت تاثیر قرار داد (به جز طول بدن و عرض لگن)، و گوساله‌های با 5/6 stp ≥ گرم در دسی لیتر رشد اسکلتی بیش‌تری نسبت به گوساله‌های stp<5/6گرم در دسی لیتر داشتند. درگوساله‌های با 5/6 stp ≥ گرم در دسی لیتر ابتلا به پنومونی بین تولد و از شیر گرفتن نسبت به گوساله هایی با stp کمتر از 5/6 گرم در دسی لیتر کمتر بود. stp یک عامل کمک کننده مهم برای تغییر عملکرد رشد و سلامت گوساله‌های پیش از شیرگیری است و استراتژی‌هایی برای بهبود ایمنی گوساله و افزایش stp منجر به سلامت بهتر حیوانات در طول دوره‌ی پیش از شیرگیری می‌شود.نتیجه‌گیری کلی: این نتایج نشان داد که stp بیشتر از 5/6گرم در دسی لیتر احتمالاً با عملکرد بیشتر مرتبط است و این غلظت می‌تواند به عنوان یک پایه برای تجزیه و تحلیل‌های آینده در نظر گرفته شود.
کلیدواژه پروتئین کل سرم، رشد اسکلتی، رشد، سلامت، گوساله‌های شیری
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved