>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات متقابل انواع منابع نشاسته درجیره بر قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک به روش هولدن و گارگالو  
   
نویسنده دهقانی سمیرا ,محمدزاده حمید ,تقی زاده اکبر ,حسینخانی علی
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: محدودیت منابع آبی در کشور از یک طرف و نیاز آبی بالای اغلب گیاهان علوفه ای رایج مورد استفاده در تغذیه از طرف دیگر موجب شده است تا تولید علوفه درکشور با محدودیت مواجه شود. در حوزه کشاورزی و تغذیه استفاده از گیاهانی که نیاز آبی کم و توانایی بالا در تحمل خشکی دارند موجب امنیت غذایی در کشور می شود، تاج خروس (amaranthus hybridus chorostachys) که جزء شبه غلات هست به اندازة نصف ذرت به آبیاری نیاز دارد. نیاز آبی تاج خروس دانه ای نسبت به گندم، ذرت و پنبه دانه کمتر است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی پتانسیل تولید گاز دانه تاج خروس در مقایسه با دانه جو و ذرت با استفاده از روش آزمایشگاهی هولدن و گارگالو انجام گرفت.مواد و روش ها: تیمارهای آزمایشی شامل 1. مخلوط دانه جو و دانه ذرت 2. مخلوط دانه تاج خروس و جو 3. مخلوط دانه تاج خروس و دانه ذرت بودند. با استفاده از روش هضم سه مرحله‌ای بر اساس روش گارگالو و همکاران (2006) قابلیت هضم شکمبه ای، روده ای ماده خشک تعیین شد. جهت اندازه گیری قابلیت هضم مواد خورکی مورد آزمایش از روش هولدن (1999) استفاده شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار sas (نسخه 2/9) در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید.نتایج و بحث: در تحقیق حاضر آنالیز داده ‌های حاصل نشان داد که از نظر میزان تجزیه ‌پذیری شکمبه ای ماده خشک به روش گارگالو تفاوت معنی داری بین تیمار ها وجود ندارد ولی تیمار شاهد (جو-ذرت) به طور معنی داری موجب افزایش تجزیه پذیری روده ای ماده خشک، نسبت به تیمارهای حاوی تاج خروس شد (05/0p<). بین تیمارهای حاوی تاج خروس تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج حاصل از تجزیه پذیری ماده خشک به روش هولدن در 24 ساعت و 48 ساعت انکوباسیون آزمایشگاهی در دستگاه دیزی نشان داد که جیره شاهد(جو-ذرت) موجب افزایش معنی دار تجزیه پذیری ماده خشک نسبت به تیمار حاوی تاج خروس-جو شد ولی بین تیمار تاج خروس-ذرت با تیمار تاج خروس- جو و تیمار جو-ذرت تفاوت معنی داری از نظر تجزیه پذیری ماده خشک مشاهده نگردید.نتیجه گیری کلی: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که دانه تاج خروس ارزش غذایی نزدیک به دانه جو و ذرت دارد. اگرچه ترکیبی از دانه جو و ذرت بعنوان غلات رایج در جیره دامها مطرح هستند، اما دانه تاج خروس ارزش جایگزین بسیار مناسبی با دانه جو داشته و می تواند در ترکیب با دانه ذرت بعنوان غله رایج در جیره دامها مصرف شود.
کلیدواژه تخمیر شکمبه ای، دانه غلات، شبه غلات، منبع نشاسته
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved