>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییرات برخی خصوصیّات کیفی گوشت بره های پرواری تغذیه شده با سطوح افزایشی روغن هسته‌ی انار  
   
نویسنده کرمپور علیرضا ,کفیل زاده فرخ ,طاهرآبادی لیلا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: استفاده از روغن حاصل از دانه های روغنی در فرمولاسیون جیره برای افزایش تراکم انرژی جیره به عنوان روشی است که برای مقابله با تنش گرمایی در نشخوارکنندگان استفاده می شود. تغذیه با این روغن ها به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد اسیدهای چرب غیراشباع می تواند ترکیب اسیدهای چرب محصولات دامی را بهبود بخشد و از این رو غذای سالمی را برای مصرف انسان تولید کند. مطالعات نشان داده است که افزودن روغن هسته انار به جیره بره‌های پرواری به طور موثری ویژگی‌های گوشت و مشخصات اسیدهای چرب گوشت را بهبود می‌بخشد. با این حال، مطالعات محدودی درخصوص ارتباط بین شاخص های ویژگی های گوشت و افزایش میزان استفاده از روغن هسته انار در تغذیه دام انجام شده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین تغییرات سطوح روغن هسته انار در جیره با ویژگی‌های کیفی عضله دو سر رانی (bicepsfemoris) بره‌های بره‌های پرواری انجام شد.مواد و روش ها: جهت بررسی اثر سطوح مختلف روغن هسته انار بر تغییرات کیفی گوشت بره های پرواری از 21 راس بره نر با سن 3 تا 4 ماه و با میانگین وزن 6/2± 5/27 کیلوگرم استفاده شد. طول دوره آزمایش شامل یک دوره عادت‌پذیری 14 روزه و یک دوره آزمایشی 90 روزه بود. دام ها در دو نوبت با جیره کاملاً مخلوط تهیه شده با سطوح صفر، 2 و 4 درصد روغن هسته انار به صورت پلت تغذیه شدند. جیره های مورد استفاده در تیمارهای مختلف از نظر انرژی و پروتئین مشابه بود. پس از کشتار، شاخص های مربوط به رنگ عضله مانند شفافیت، درجه قرمزی و درجه زردی و همچنین، مقدار نیروی برشی و کاهش وزن در اثر طبخ در عضله ران تعیین شد. جهت تعیین رابطه پاسخ تغییرات کیفیت عضله با سطوح روغن هسته انار از روابط رگرسیون استفاده شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که افزایش سطوح روغن هسته انار با شاخص های رنگ عضله ران مانند درجه شفافیت و درجه قرمزی گوشت به صورت خطی و با شیب مثبت و با شاخص درجه زردی گوشت به صورت خطی و با شیب منفی تغییر کرد. این تغییرات نشان دهنده ی افزایش بهبود رنگ گوشت با افزایش میزان گنجاندن روغن هسته انار در جیره از صفر به چهار درصد است. همچنین تغییرات خطی با شیب مثبت در شاخص نیروی برشی با افزایش سطح روغن در جیره از نظر آماری معنی‌دار نبود.نتیجه گیری کلی: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش سطوح روغن هسته انار از صفر به چهار درصد در جیره بره های پرواری، پتانسیل بهبود خطی پارامترهای رنگ عضله رانbiceps femoris) ) را دارد. در حالی که، رابطه خطی برای نیروی برشی از نظر آماری معنی‌دار نبود.
کلیدواژه بره پرواری، روغن هسته انار، رنگ گوشت، نیروی برشی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved