>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تغذیه مکمّل بربرین در پیرامون زایش بر تولید، ترکیب و سیمای اسیدهای چرب آغوز بزهای سانن  
   
نویسنده قوی پنجه نوید ,فتحی نسری محمد حسن ,فرهنگ فر همایون ,غیاثی احسان
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: دام‌های شیری در دوره‌ی انتقال از گامه‌های انتهایی آبستنی به مراحل ابتدایی شیردهی، تغییرات شدید فیزیولوژیکی، هورمونی و ایمنی را تجربه می‌کنند. بروز توازن منفی انرژی اوایل دوره‌‌ی شیردهی منجر به گسیل ذخایر چربی شده و متعاقباً ورود اسیدهای چرب غیراستریفیه به گردش خون، اثر منفی بر سلامت، عملکرد تولیدی و تولیدمثلی دام دارد. اخیراً ارزیابی چربی شیر به‌عنوان یکی از رویکردهای غیر تهاجمی و دقیق برای ارزیابی وضعیّت متابولیکی دام‌های شیری در پیرامون زایش مورد توجه قرار گرفته است. بربرین، یک آلکالوئید ایزوکینولین گیاهی با طیف وسیعی از فعّالیّت‌های زیستی و خواص دارویی است. امروزه، مطالعات متعدّدی با استفاده از مدل‌های حیوانی، اثرات سودمند بربرین بر بهبود ناهنجاری‌های متابولیکی را نشان داده است. با توجّه به توضیحات فوق، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر تغذیه‌ی مکمّل بربرین در پیرامون زایش بر تولید، ترکیب و سیمای اسیدهای چرب آغوز بزهای سانن انجام شد.مواد و روش‌ها: تعداد 24 راس بز سانن در نوبت اوّل زایش با میانگین وزن 5/3±45 کیلوگرم و امتیاز وضعیت بدنی 5/0±3 از 50 روز قبل از زایش پیش‌بینی شده تا 21 روز بعد از زایش مورد استفاده قرار گرفتند. جیره‌های آزمایشی قبل و بعد از زایش حاوی انرژی و پروتئین یکسان و به‌صورت کاملاً مخلوط در دو وعده در روز در اختیار دام‌ها قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) شاهد (جیره‌ پایه بدون مکمّل)، 2) شاهد + 1 گرم بربرین در روز ، 3) شاهد + 2 گرم بربرین در روز و 4) شاهد + 4 گرم بربرین در روز بود. نمونه های آغوز در روز زایش (دو نوبت دوشش اوّلیّه) با افزوده شدن دی‌کرومات‌پتاسیم اخذ شد. تعیین سیمای اسیدهای چرب شیر با استفاده از روش طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ انجام شد. داده‌های حاصله از آزمایش با رویه ی مختلط نرم‌افزار آماری sas ویرایش 9.2 مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. مدل آماری شامل اثرات ثابت تیمارها (سطوح مختلف بربرین)، زمان نمونه‌گیری و اثر متقابل تیمار و زمان نمونه‌گیری بود، همچنین اثر انفردی هر یک از بزها در واحد آزمایشی، به عنوان عامل تصادفی در مدل گنجانده شد.نتایج و بحث: تغذیه مکمّل بربرین در پیرامون زایش، با افزایش تولید آغوز همراه بود و بیش‌ترین میزان تولید آغوز در بزهای تغذیه‌ی شده با 2 گرم مکمّل بربرین در روز مشاهده شد (05/0 ≤ p). ترکیب آغوز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0 < p). با این حال، تغذیه‌ی 2 و 4 گرم بربرین در روز با افزایش درصد اسیدهای چرب سنتز شده از نو و کاهش میزان اسیدهای چرب از قبل تشکیل شده در آغوز را همراه بود (05/0 ≤ p). درصد اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه در بین تیمارها یکسان بود (05/0 < p)، امّا سطح اسیدهای چرب c18:1n9 آغوز نیز با مصرف بربرین کاهش یافت (05/0 ≤ p). اثر مثبت بربرین بر تولید آغوز می‌تواند با توازن انرژی بالاتر در بزهای تغذیه شده با مکمّل بربرین مرتبط باشد. در پژوهش حاضر، افزایش درصد اسیدهای چرب de novo در اثر استفاده از مکمّل بربرین، احتمالاً به توازن بهتر انرژی در این گروه‌ها مرتبط است.نتیجه گیری کلی: سیمای اسیدهای چرب آغوز در بزهای شیری سانن شاخص مناسبی از توازن انرژی بوده و استفاده از مکمّل بربرین، همسو با کاهش استفاده از ذخایر چربی بدن و بهبود توزان انرژی، سیمای اسیدهای چرب شیر را تغییر می‌دهد.
کلیدواژه آغوز، بربرین، بز سانن، سیمای اسیدهای چرب، دوره‌ی انتقال
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
   The effect of feeding berberine supplement during preparturition period on yield composition and fatty acids profile in colostrum of dairy goats  
   
Authors
Abstract    Introduction: Dairy cattle experience severe physiological, hormonal, and immune changes during the transition period from the late of pregnancy to the early of lactation. The occurrence of negative energy balance at the beginning of the lactation leads to the mobilization of body reserves that consequently, increase the non-esterified fatty acids concentration in blood circulation which had a negative effect on the health, production, and reproduction performance of animal. Recently, the evaluation of milk fat has been considered as one of the non-invasive and accurate approaches to evaluate the metabolic status of preparturition dairy cattle. Berberine (BBR) is a plant isoquinoline alkaloid with a wide range of biological activities and medicinal properties. Today, numerous studies using animal models have been shown the beneficial effects of berberine on the improvement of metabolic abnormalities. All above, the present study was aimed to evaluate the effect of BBR supplementation during transition period on the production, composition, and fatty acids profile in colostrum of Saanen goats. Materials and Methods: 24 primiparous Saanen goats in with an average weight of 45±3.5 kg and a body condition score of 3±0.5 were used from 50 days before expected kidding to 21 days after parturition. Pre- and post-partum total mixed rations were contain the same energy and protein content that offered in two meals a day. Experimental treatments included: 1- control (basal diet without BBR), 2) control + 1 g of BBR per day, 3) control + 2 g of BBR per day and 4) control + 4 g of BBR per day. Colostrum samples were taken on the day of kidding (first two milking) with the addition of potassium dichromate. The determination of fatty acids in milk was done using Fourier transform infrared spectrometry (FTIR). The data obtained from the experiment were statistically analyzed with the mixed procedure of SAS statistical software version 9.2. The statistical model included the fixed effects of treatments (different levels of BBR), sampling time, and the interaction effect of treatment and sampling time, and the individual effect of each goat in the experimental unit was included as a random factor in the model.Results and discussion: BBR feeding around parturition was associated with increased colostrum production, and the highest colostrum yeild was observed in goats fed with 2 g of BBR/day (P ≤ 0.05). Colostrum composition was not affected by treatments (P > 0.05). However, feeding 2 and 4 g of BBR/day increased the percentage of de novo fatty acids and decreased the amount of preformed fatty acids in colostrum (P ≤ 0.05). The percentage of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) was the same among treatments (P > 0.05), however, the level of C18:1n9 fatty acids in colostrum decreased with BBR supplementation (P ≤ 0.05). The positive effect of BBR on colostrum production can be related to higher energy balance in goats fed with BBR. In the present study, the increase in the de novo fatty acids due to the use of BBR supplement is probably related to better energy balance in these groups. Conclusion: The fatty acids profile in colostrum of Saanen dairy goats is a good indicator of energy balance, and the use of BBR supplement altered the colostrum fatty acids in line with reducing the use of body fat reserves and improving energy balance.
Keywords Berberine ,Colostrum ,Fatty acids profile ,Saanen goats ,Transition period.
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved