>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات اسیدی فایر، باکتریوفاژ و گیاه دارویی برازمبل بر صفات کیفی تخم بلدرچین  
   
نویسنده سپاهی شاکر ,صالح حسن ,میرکزهی محمدطاهر ,یوسفی منوچهر
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: هدف نهایی تولید طیور برای زنجیره غذایی، دستیابی به عملکرد بهینه و راندمان تبدیل خوراک، در عین حفظ سلامت مطلوب پرنده است. بلدرچین از نظر اقتصادی به عنوان منبع گوشت و تخم مرغ اهمیت دارد، اما تولید بلدرچین هنوز به پتانسیل کامل خود در صنعت طیور نرسیده است. استفاده از افزودنی های خوراک بخش مهمی از موفقیت تولید طیور بوده و می تواند در جیره بلدرچین مفید باشد. صنعت طیور به آنتی بیوتیک ها به عنوان مکمل خوراک برای بهبود رشد و کارایی خوراک و همچنین برای کنترل بهتر میکروارگانیسم های بیماری زا وابسته است. استفاده گسترده ای از جایگزین های آنتی بیوتیک مانند اسیدهای آلی، پروبیوتیک ها و گیاهان دارویی وجود دارد. اسیدهای آلی به طور معمول در جیره غذایی حیوانات تک معده در اروپا به عنوان اسیدی کننده و نگهدارنده گنجانده می شوند تا جایگزین آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد و جلوگیری یا کنترل عوامل بیماری زا شوند. باکتریوفاژها ویروس هایی هستند که باکتری ها را انگلی می کنند. از این ویژگی می توان برای درمان عفونت های ناشی از باکتری استفاده کرد. فاژ درمانی روش جدیدی نیست. پروسکیا (perovskia) جنس کوچکی از خانواده لامیاسه (lamiaceae) می باشد که در مناطق مختلف آسیا مانند ایران، افغانستان و پاکستان پراکنده است. perovskia abrotanoides با نام رایج فارسی «برازمبل» گیاهی معطر می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر باکتریوفاژ، اسیدی فایر، گیاه دارویی برازمبل و اثرات متقابل آنها بر برخی صفات مربوط به تخم بلدرچین می باشد.مواد و روش ها: این آزمایش به مدت 30 روز با 160 قطعه بلدرچین تخمگذار در سن 12 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ارایش فاکتوریل 2×2×2 شامل دو سطح اسیدی فایر a-cid (صفر و 1 گرم در کیلوگرم جیره غذایی)، دو سطح باکتریوفاژ پروبی بک (صفر و 1 گرم در کیلوگرم جیره غذایی) و دو سطح گیاه دارویی برازمبل (صفر و 50 میکرولیتر در کیلوگرم جیره غذایی) با 8 تیمار و 4 تکرار و هر تکرار 5 قطعه بلدرچین تخمگذار با میانگین وزنی مشابه انجام گرفت. جیره پایه براساس احتیاجات بلدرچین بر طبق nrc (1994) تنظیم شد و افزودنی ها بصورت سرک به جیره اضافه گردید. در پایان آزمایش، 4 عدد تخم به طور تصادفی به ازای هر تکرار انتخاب و پارامترهای آن اندازه گیری شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد اثرات متقابل اسیدی فایر، باکتریوفاژ و برازمبل بر روی صفات درصد وزن زرده، درصد وزن پوسته و شاخص شکل تخم معنی داراست . همچنین اثرات متقابل اسیدی فایر*برازمبل و باکتریوفاژ*برازمبل بر روی صفات درصد وزن آلبومین و رنگ زرده معنی دار گردید. استفاده از باکتریوفاژ و برازمبل باعث افزایش درصد آلبومین شد. همچنین استفاده از اسیدی فایر و باکتریوفاژ باعث افزایش درصد پوسته تخم گردید.نتیجه گیری کلی: استفاده از باکتریوفاژ و برازمبل باعث افزایش درصد وزن آلبومین به عنوان منبع پروتینی می گردد. همچنین استفاده از اسیدی فایر و باکتریوفاژ باعث افزایش درصد وزن پوسته و در نتیجه استحکام بهتر پوسته تخم می گردد.
کلیدواژه اسیدی فایر، باکتریوفاژ، برازمبل، بلدرچین، تخم
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved