>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر ترکیبی عصاره گیاهان دارویی ریزپوشانی شده (میکروکپسوله) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی  
   
نویسنده کیهانی یزدی حسن ,حسینی واشان جواد ,بلوریان شادی ,افشاری مجید
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره آن‌ها از دیرباز تا به امروز مورد توجه پرورش‌دهندگان سنتی و صنعتی دام و طیور بوده است. پس از منع مصرف استفاده از محرک‌های رشد و ترکیبات پیشگیری کننده از بیماری‌ها مانند پادزیست‌ها (آنتی‌بیوتیک‌ها) که برای انسان مضر شناخته شدند در بسیاری از کشورها تمایل به استفاده از ترکیبات گیاهی و به خصوص مواد موثره گیاهی رو به فزونی است. با توجه به حساس بودن ترکیبات گیاهی و از طرفی محافظت آن‌ها تا زمان مصرف پرنده و رسیدن به نقاط نظر هدف در بدن از فرآیندهایی همچون ریز پوشانی (میکروکپسوله) استفاده می‌شود. هدف از اجرای این آزمایش، بررسی اثرات مخلوط عصاره هیدرو الکلی ریز پوشانی شده (میکروکپسوله) شش گیاه دارویی بر شاخصه‌های عملکردی جوجه گوشتی بود.مواد و روش‌ها: تیمارهای آزمایش به منظور بررسی و مقایسه ترکیبی عصاره‌های گیاهی میکروکپسوله پونه کوهی، نعنا فلفلی، آویشن، رزماری، رازیانه و زردچوبه به میزان mg/kg 600 خوراک با یکدیگر طراحی گردیدند. بدین منظور از 350 قطعه جوجه‌خروس یک روزه راس 308 در یک طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز استفاده شد. افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بر اساس دوره‎های 10-0، 24-11 و 42-25 روزگی اندازه گیری و ثبت گردید.نتایج و بحث: بررسی‌ها نشان داد تیمارهای حاوی ترکیب عصاره‌های گیاهی ریزپوشانی باعث افزایش وزن در دوره‌های اول (10-0) و دوم (24-11) پرورش در مقایسه با تیمار شاهد به صورت معنی‌داری گردید (05/0p<). اما ترکیبات ریزپوشانی تاثیر معنی‌داری بر مصرف خوراک در بین تیمارهای آزمایشی نداشتند. همچنین نتایج نشان داد افزودن ترکیب عصاره‌های ریزپوشانی شده موجب بهبود و کاهش معنی‌دار ضریب تبدیل غذایی در دوره‌ی اول (10-0) آزمایش شدند (05/0p<).نتیجه‌گیری کلی: از یافته‌های این پژوهش می‌توان دریافت افزودن ترکیب عصاره‌های گیاهی ریز پوشانی طبق فرمول‌های مختلف موجب بهبود عملکرد در کل دوره و به طور قابل توجهی در سنین اولیه می‌شود. همچنین دیواره کربوهیدراتی مورد استفاده در این تحقیق تاثیر منفی بر عملکرد و مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی نداشت و می‌توان از دیواره کربوهیدراتی در ریز پوشانی عصاره‌های گیاهی مورد استفاده در پرورش طیور استفاده کرد.
کلیدواژه جوجه گوشتی، ریز پوشانی، ضریب تبدیل غذایی، عصاره میکرو کپسوله، عملکرد
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved