>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سطوح مختلف پودر برگ عناب با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد و صفات لاشه در جوجه‌ های گوشتی  
   
نویسنده دیمه سمیه ,افضلی نظر ,حسینی واشان جواد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: با توجه به محدودیت منابع خوراک طیور از یک طرف و نیاز روزافزون صنعت طیور به منابع خوراک از طرف دیگر، شناسایی محصولات فرعی و تعیین ارزش غذایی آن ‌ها و استفاده بهینه از کلیه منابع و بقایای محصولات فرعی جهت پاسخگویی به بخشی از نیازهایی غذایی طیور امری ضرروری محسوب می‌شود. ضایعات درخت عناب ( میوه و برگ) به عنوان یکی از ضایعات کشاورزی است که می ‌تواند به عرضه بخشی از نیاز‌های غذایی دام در برخی از مناطق کمک نماید. با توجه به اینکه آزمایشات اندکی در زمینه استفاده از برگ عناب به عنوان ماده خوراکی طیور انجام شده است تلاش شد تا در این پژوهش اثر پودر برگ عناب بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی بررسی گردد. با توجه به وجود فیبر، تانن و فسفر غیر قابل دسترس در این ماده خوراکی، استفاده از آنزیم مناسب برای استفاده بهینه از این ماده خوراکی و پایین آوردن هزینه جیره طیور می‌ تواند مفید باشد.مواد و روش ها: تعداد320 قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 در 8 تیمار با 4 تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها شامل چهار سطح برگ عناب (0، 2، 4 و 6 درصد) و دو سطح مکمل آنزیم روابیو (0 و 1/0 درصد) بود که به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا شد. افزایش وزن بدن، مقدار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به صورت دوره ای ثبت شدند. به منظور بررسی صفات لاشه، در انتهای دوره آزمایش از هر تکرار دو قطعه پرنده کشتار و اجزای مورد نظر توزین شدند. داده ‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری sas (نسخه1/9) و با رویه glm مورد تجزیه آماری قرار گرفتندمقایسه میانگین ‌های صفات مورد بررسی با استفاده ازآزمون توکی-کرامر در سطح 5 درصد انجام شد.نتایج و بحث: یافته‌ های این پژوهش نشان داد که افزودن برگ عناب به جیره جوجه ‌های گوشتی موجب کاهش مصرف خوراک در دوره آغازین شد (05/0>p). اما مصرف خوراک، میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل جوجه ها در کل دوره تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر معنی داری بین تیمارهای مختلف برای راندمان لاشه، وزن نسبی پشت، بال و گردن، سنگدان و چربی محوطه شکمی وجود داشت. درصد راندمان لاشه در تیمار دو درصد برگ عناب با آنزیم نسبت به سایر سطوح بیشتر بود که ممکن است به علت سنگین تر شدن اندام های سینه و پشت، بال و گردن باشد، زیرا نسبت وزن نسبی این اندام ها دراین تیمار نیز بیشتر از سایر تیمارها بود.نتیجه گیری کلی: افزودن برگ عناب به جیره جوجه های گوشتی، بدون ایجاد اثرات نامطلوب بر عملکرد و صفات لاشه می تواند به عنوان بخشی از جیره طیور مورد استفاده قرار گیرد. افزودن آنزیم روابیو سبب کمک به هضم ترکیبات و افزایش قابلیت استفاده از مواد مغذی گردید. به طوری که جیره های حاوی آنزیم میانگین مصرف خوراک و افزایش وزن بالاتری داشتند و ضریب تبدیل آن ها بهبود یافت.
کلیدواژه برگ عناب، جوجه گوشتی،صفات لاشه و عملکرد.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved