>
Fa   |   Ar   |   En
   کارآیی نسبی برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی پارامترهای تولید گاز در جیره های با سطوح مختلف انرژی  
   
نویسنده زابلی خلیل ,مرادی سعید
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: آزمون تولید گاز به عنوان یک روش آزمایشگاهی جهت بررسی کینتیک تخمیر خوراک در شکمبه استفاده می شود. در این روش، پارامترهای کینتیک تولید گاز به وسیله یک مدل غیر خطی پیش بینی می شوند. ساده ترین مدل غیرخطی که برای این منظور استفاده می شود، مدل اکسپونانشیال (exp) می باشد. اما گزارش شده است که برخی از مدل های غیرخطی در مقایسه با مدل exp، پارامترهای کینتیک تولید گاز را با دقت بیشتری پیش بینی می کنند. هدف از انجام این آزمایش، مقایسه کارایی نسبی برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی کینتیک تولید گاز در جیره های با سطوح مختلف انرژی بود.مواد و روش ها: برای انجام این آزمایش از تعداد 5 جیره با سطوح مختلف انرژی به عنوان نمونه آزمایشی استفاده شد. مواد خوراکی مورد استفاده برای تهیه این جیره ها، شامل علوفه یونجه، کاه گندم، دانه جو، سبوس گندم و کنجاله سویا بودند. جهت بررسی کینتیک تخمیر شکمبه ای جیره ها از آزمون تولید گاز 144 ساعته (در 3 دوره) استفاده گردید. ابتدا مایع شکمبه از گوسفندان مجهز به فیستولا گرفته شده و مطابق دستور العمل استاندارد، بافری شد. سپس، مقدار 200 میلی گرم ماده خشک آسیاب شده از هر کدام از نمونه ها به همراه 30 میلی لیتر مایع شکمبه بافری شده به داخل هر یک از ویال های شیشه ای (در 3 تکرار) منتقل و همه ویال ها درپوش گذاری شدند. ویال ها در دمای 39 درجه سانتی گراد انکوباسیون شدند و حجم گاز تولید شده در زمان های 2، 4، 6، 8، 10، 12، 16، 20، 24، 36، 48، 72، 96، 120، 144 ساعت پس از انکوباسیون ثبت گردید. نتایج به دست آمده (حجم گاز تولید شده در هر زمان از انکوباسیون) به 4 مدل غیر خطی اکسپونانشیال (exp)، اکسپونانشیال همراه با فاز تاخیر (expl)، ریچارد (rch) و فرانس (frc) برازش داده شدند. بررسی نکویی برازش مدل ها با استفاده از آماره های میانگین مربعات خطا (mse)، ضریب تعیین (r2) و کارایی نسبی مدل ها (re) نسبت به یکدیگر انجام شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد مدل ها از نظر پیش بینی پتانسیل تولید گاز (a) تفاوت معنی داری با هم نداشتند. مدل exp دارای بیشترین مقدار mse (74/35) و کمترین مقدار ضریب تعیین (970/0) بود (05/0p<). کمترین مقدار میانگین مربعات خطا (30/1) و بیشترین ضریب تعیین (999/0) نیز در مدل frc مشاهده شد (05/0p<). کارآیی نسبی مدل frc نسبت به سایر مدل ها بالاتر بود که نشان دهنده دقت بیشتر مدل frc در مقایسه با سایر مدل ها بود.نتیجه گیری کلی: به طور کلی، نتایج نشان داد مدل exp، کینتیک تولید گاز جیره های مورد بررسی را با دقت کمتری پیش بینی کرد و بالاترین دقت را نیز مدل frc داشت.
کلیدواژه آزمون تولید گاز، کارآیی نسبی، مدل های غیر خطی، نکویی برازش
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved