>
Fa   |   Ar   |   En
   ترکیب شیمیایی پوست انار عمل‌آوری شده با استفاده از باکتری‌های تولیدکننده تاناز جدا شده از شکمبه گوزن  
   
نویسنده چاجی مرتضی ,جهان آرا زهرا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: گیاهان و محصولات جانبی زیادی نظیر پوست انار وجود دارند که به علت بالا بودن مقدار ترکیبات ثانویه و ضد تغذیه‌ای نظیر تانن استفاده از آن‌ها در خوراک دام، محدودیت دارد. استفاده از روش‌هایی که ‌بتواند مقدار این ترکیبات را کاهش دهد باعث می‌شود ‌بتوان از این ترکیبات خوراکی به مقدار بیشتری در خوراک دام استفاده کرد. روش‌های کاهش تانن شامل سیلو کردن، فرآوری‌های قلیایی و تجزیه بیولوژیکی می‌باشند. مواد و روش‌ها: پوست انار از شهرستان باغ ملک تهیه و در سایه در جریان هوای آزاد خشک شد. باکتریهای تجزیه‌ی کننده‌ی تانن مورد استفاده در آزمایش حاضر از شکمبه گوزن جدا شدند که قادر به تولید آنزیم تاناز بودند. ترکیب شیمیایی پوست انار خام و عمل آوری شده با روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شد.نتایج و بحث: طبق نتایج آزمایش حاضر، استفاده از باکتری های تجزیه کننده تانن در عمل آوری پوست انار تاثیری بر ترکیب شیمیایی آن شامل ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی نداشت، اما باعث کاهش معنی‌دار غلظت تانن آن شد (05/0p<). نتیجه گیری کلی: نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از باکتری تولید کننده‌ی تاناز باعث تجزیه‌ی تانن پوست انار شد و کیفیت خوراک‌های دارای تانن را بهبود بخشید، لذا استفاده از آنها راهکاری مناسب برای کاهش تانن می‌باشد.
کلیدواژه تانن، ترکیب شیمیایی، تولید کننده‌ی تاناز، جداسازی باکتری
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved