>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر مکمل نوشیدنی Freshstart© بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین پس از زایش  
   
نویسنده مجیدی منفرد رضا ,اسدی الموتی علی ,خرمی بهزاد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: گاوهای شیری، در چند روز اول پس از زایش با افت مصرف خوراک مواجه بوده و غلظت سرمی اکثر مواد مغذی در این دوره کاهش می یابد. در این آزمایش پاسخ عملکردی گاوهای شیری به استفاده از یک نوشیدنی تجاری حاوی مواد مغذی، غیر مغذی و طعم‌دهنده مطالعه شد.مواد و روش‌ها: 60 گاو هلشتاین بلافاصله بعد از زایش به سه تیمار اختصاص یافتند: 1) شاهد 2) fs1.5 (عرضه 5/1 کیلوگرم به ازای هر راس ©freshstart بلافاصله بعد از زایش)، 3) fs3 (عرضه جمعا 3 کیلوگرم ©freshstart؛ در دو نوبت 5/1 کیلوگرمی به فاصله 12 ساعت). در هر نوبت 1/5 کیلوگرم ©freshstart در 20 لیتر آب 28-32 درجه حل و در اختیار دام قرار گرفت. نمونه های شیر در ساعت صفر (آغوز) و روزهای 3، 7 و 14، و مصرف خوراک و تولید شیر به ترتیب طی 4 و 14 روز اول شیردهی اندازه گیری شدند.نتایج و بحث: مصرف ماده خشک دو تیمار مصرف کننده‌ی fs حدود 700 گرم در روز نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (0/50p<). میانگین تولید شیر 14 روز اول ، fcm 5/3% و بازده خوراک تیمار fs1.5 با اختلاف معنی داری نسبت به دو تیمار شاهد و fs3 بیشتر بود (به ترتیب 32/4 در مقابل 29/1 و 29/8، 39/8 در مقابل 36 و 36/3 و 2/50 در مقابل 1/61 و 1/73). اختلاف معنی‌داری برای غلظت چربی، پروتئین، لاکتوز و کل مواد جامد شیر در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد، اما کل چربی و پروتئین تولیدشده روندی مشابه با تولید شیرخام بین تیمارها داشت. بهبود عملکردها می تواند تحت تاثیر مصرف بیشتر خوراک در تیمارهای دریافت کننده نوشیدنی باشد، در عین حال، بهبود هضم، عرضه پیش سازهای گلوکوژنیک و تغییرات الگوی هورمونی هم می توانند در افزایش عملکرد دام موثر واقع شوند.نتیجه‌گیری کلی: مصرف نوشیدنی ©freshstart بلافاصله پس از زایش مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر را بهبود بخشید. با توجه به عملکرد این مکمل در سطح 1/5 کیلوگرم در روز، مصرف مقادیر بیشتر اقتصادی به نظر نمی‌رسد.
کلیدواژه دوره انتقال، گاو شیری، مصرف خوراک، نوشیدنی پس از زایش.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved