>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی چند شکلی اگزون 1 ژن Kiss1 در بزهای نژاد مرخز  
   
نویسنده لشگری گلریز نسیم ,احمدی احمد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    نوروپپتید kiss1 از جمله هورمون های پروتئینی است که در کنترل فعالیت های مرتبط با بلوغ و فحلی در حیوانات مزرعه ای مشارکت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چندشکلی های احتمالی ژن kiss1 در بزهای نژاد مرخز (بز بومی ایران) انجام شد. مواد و روش ها: در این تحقیق، از تعداد 146 بز نژاد مرخز موجود در ایستگاه تحقیقات بز مرخز واقع در استان کردستان نمونه خون جمع آوری شد. استخراج dna از خون با استفاده از کیت شرکت سیناژن انجام شد. واکنش زنجیره‌ای پلی ‌مراز (pcr) برای تکثیر قطعه 429 جفت بازی اگزون 1 از این ژن صورت گرفت. وحود چندشکلی‌های ژنتیکی قطعه‌ مورد نظر با روش چند شکلی فضایی تک رشته‌ای منفرد (sscp) مورد بررسی قرار گرفت. از هر الگوی متفاوت sscp، تعداد سه نمونه بطور تصادفی انتخاب و به روش سانگر توالی یابی شدند. برای تعیین دقیق تنوع، توالی های dna نمونه ها بر روی ژنوم رفرنس بز (شماره ثبت ژن بانکkr065750.1) همتراز شدند.نتایج و بحث: نتایج نشان داد در قطعه 429 جفت بازی اگزون یک ژن kiss1 در نمونه های مختلف بز نژاد مرخز، سه الگوی مختلف چندشکلی sscp شناسایی شد که در بررسی فراوانی ژنی الگوهای ژنوتیپی مختلف آنها، تعادل هاردی-واینبرگ (hwe) برقرار بود (p>0.1). در نتایج همترازی توالی dna نمونه ها با ژنوم رفرنس، تعداد نه جهش چند شکلی تک نوکلئوتیدی (snp) در قطعه 429 جفت‌بازی اگزون یک ژن kiss1شناسایی شد که این چند شکلی های تک نوکلوتیدی یافت شده به ترتیب شامل g.202c>a، g.246g>a، g.270g>a، g.273g>a، g.310g>a، g.368t>g، g.370g>a، g.379g>a و g.406c>a هستند. چند شکلی های تک نوکلئوتیدی مشاهده شده وجود تنوع بالای ژن kiss1 را در بز نژاد مرخز را بیان می کند. نتیجه گیری کلی: نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات نشان می دهد، برای استفاده از ژن kiss1 بعنوان کاندیدای انتخاب در بهبود صفات تولیدی و تولید مثلی در جمعیت بز مرخز، بایستی کل توالی ژن kiss1 در جمعیت های مختلف دارای رکورد مورد بررسی قرار بگیرد.
کلیدواژه بز بومی، نوروپپتید، Snp ، Sscp و توالی یابی.
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved