>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین سطح بهینه نیاز عنصر روی در گوساله های شیرخوار هلشتاین  
   
نویسنده زابلی خلیل ,الیاسی محمد جواد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: امروزه به منظور افزایش عملکرد در دام ها، مواد معدنی مختلفی به جیره غذایی آنها افزوده می شود. یکی از این عناصر، عنصر روی می باشد. گزارش شده است که عنصر روی در اشتها و رشد دام نقش مهمی دارد و کمبود آن عوارض جبران ناپذیری در بدن دام ایجاد می کند. لذا افزودن این عنصر به جیره غذایی تمامی دام ها اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر به منظور تعیین نیاز عنصر روی در گوساله های شیرخوار هلشتاین با استفاده از مدل های خط شکسته و تابعیت انجام شد.مواد و روش ها: این آزمایش با استفاده از تعداد30 راس گوساله هلشتاین تازه متولد شده از سن 4 تا سن از شیر گیری (70 روزگی) در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح صفر (شاهد، حاوی مقدار 68/29 میلی گرم عنصر روی در هر کیلوگرم ماده خشک جیره)، 15، 30، 45 و 60 میلی گرم عنصر روی در هر کیلوگرم ماده خشک جیره بودند که به صورت سولفات روی به شیر مصرفی گوساله ها افزوده می شد. تغییرات وزن گوساله ها هر دو هفته یکبار اندازه-گیری شد. جهت تعیین نیاز عنصر روی، از آنالیز خط شکسته ساده، خط شکسته درجه دو و رگرسیون درجه دو استفاده گردید.نتایج و بحث: افزودن عنصر روی به جیره گوساله ها سبب افزایش معنی دار وزن روزانه آنها شد (05/0p<). مقدار این افزایش وزن در تیمار شاهد 29/628 گرم در روز و در تیمار 5، 00/756 گرم در روز بود. برازش مدل خط شکسته ساده نشان داد که تابعیت بین نیاز عنصر روی با افزایش وزن روزانه گوساله ها معنی دار نبود. اما بر اساس برازش مدل خط شکسته درجه دو و مدل رگرسیون درجه دو، تابعیت بین نیاز عنصر روی با افزایش وزن روزانه گوساله ها معنی دار بود (05/0p<). مطابق دو مدل فوق، مقدار عنصر روی مورد نیاز گوساله ها برای افزایش وزن روزانه بهینه، به ترتیب 96/83 و 99/86 میلی گرم عنصر روی به ازای هر کیلوگرم ماده خشک جیره محاسبه شد. مطابق جداول ان آر سی (2001)، نیاز گوساله های شیرخوار به عنصر روی، روزانه در حدود 33 میلی گرم در هر کیلوگرم ماده خشک جیره می باشد. در آزمایش حاضر، گوساله های موجود در تیمار شاهد به طور میانگین مقدار 68/29 میلی گرم عنصر روی به ازای هر کیلوگرم ماده خشک جیره دریافت می کردند. اما با توجه به اثر مثبت عنصر روی بر بهبود رشد بدن، مکمل کردن این عنصر در جیره (به خصوص در سطوح بالاتر) سبب افزایش عملکرد آنها شد.نتیجه گیری کلی: به طور کلی، بر اساس نتایج مدل های برازش شده مشخص گردید که سطح بهینه عنصر روی در جیره گوساله های شیرخوار به منظور افزایش وزن بهینه، در محدوده 99/86- 96/83 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک جیره، می باشد.
کلیدواژه تعیین نیاز، عنصر روی، گوساله شیرخوار
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved