>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سطوح مختلف مکمل‌های سلنیوم و یٌد بر فعالیت آنتی اکسیدانی خون بزهای شیری مورسیا در شرایط تنش گرمایی  
   
نویسنده صادقی سیه بنوئیه احمدعلی ,موسایی امیر ,یاری مجتبی
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: مواد معدنی بویژه عناصر کم مصرف برای بهبود سلامت و تولید دام‌های شیرده در شرایط تنش گرمایی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. عنصر یُد به دلیل اهمیت آن در متابولیسم و سلنیوم بواسطه نقش آنتی اکسیدانی، تاثیر زیادی بر تولید مثل، تولید شیر، رشد و پیشگیری از بروز بیماری‌ها در دام های نشخوارکننده دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تغذیه با مکمل‌های سلنیوم و ید بر فراسنجه‌های آنتی اکسیدانی خون بزهای شیری بود. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر تعداد 15 راس بز شیری نژاد مورسیا با میانگین وزن اولیه 40 کیلوگرم در ماه سوم شیردهی انتخاب شدند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و 5 تکرار به مدت شش هفته، شامل دو هفته سازگاری و چهار هفته جمع آوری داده در تابستان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) شاهد (جیره فاقد مکمل سلنیوم و یُد)، 2) جیره حاوی یک میلی‌گرم یٌد و 5/0 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم خوراک (سلنیوم-ید-1) و 3) جیره حاوی 2 میلی گرم یُد و یک میلی گرم سلنیوم (سلنیوم-ید-2) بودند. مکمل سلنیوم از نوع آلی سلنیوم-متیونین و مکمل یُد به شکل یدید پتاسیم بود. خونگیری در هفته پایانی پژوهش انجام شد. یک نمونه در لوله‌های فاقد ماده ضدانعقاد برای جمع آوری سرم خون و یک نمونه در لوله های هپارینه برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی گلبول قرمز جمع آوری شد. فعالیت آنتی اکسیدانی تام و غلظت مالون دی آلدهاید در سرم و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در گلبول های قرمز اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های بدست آمده از این پژوهش با کمک نرم افزار sas و رویه مدل های آمیخته انجام شد و از آزمون حداقل تفاوت معنی دار برای مقایسات میانگین ها استفاده شد. نتایج و بحث: فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در تیمارهای شاهد، سلنیوم-ید-1 و سلنیوم-ید-2 به ترتیب 6/73، 28/79و 86 واحد در گرم هموگلوبین بود. طبق نتایج این پژوهش، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز گلبول قرمز در قبل از خوراکدهی، در دام‌های تغذیه شده باجیره حاوی یک میلی‌گرم سلنیوم و دو میلی‌گرم ید در هرکیلوگرم خوراک بالاتر از گروه شاهد بود (p<0.05). با وجود این، غلظت مالون دی آلدهاید سرم (به ترتیب در گروه شاهد، سلنیوم-ید-1 و سلنیوم-ید-2، 56/1، 12/2 و 65/1 میلی مول در میلی لیتر) و فعالیت آنتی اکسیدانی تام (به ترتیب در گروه شاهد، سلنیوم-ید-1 و سلنیوم-ید-2، 360، 380 و 402 میکرومول در لیتر) تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با توجه به اهمیت عنصر سلنیوم به عنوان کوفاکتور مورد نیاز برای فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، به نظر می رسد، افزایش غلظت این عنصر در جیره بزهای شیری در شرایط تنش گرمایی سبب بهبود فعالیت این آنزیم شده است. نتیجه گیری کلی: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از مکمل‌های سلنیوم و ید به مقدار 1 میلی گرم سلنیوم و 2 میلی‌گرم یُد اثر مثبتی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون بزهای شیری در شرایط تنش گرمایی دارد.
کلیدواژه سلنیوم، گلوتاتیون پراکسیداز، متابولیت های خون، یٌد
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved