>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سطوح مختلف روغن هستۀ انار بر کینتیک تخمیر شکمبه ای جیره های پرواری در شرایط برون تنی  
   
نویسنده کرمپور علیرضا ,کفیل زاده فرخ ,طاهرآبادی لیلا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: افزایش تراکم انرژی جیره تحت شرایط تنش گرمایی یک راه موثر برای غلبه بر مشکل کاهش مصرف خوراک دام ها است. به این منظور روغن های حیوانی و گیاهی به طور معمول به عنوان منابع انرژی جیره استفاده می شوند. با این حال، روغن -های حاوی اسیدهای چرب غیراشباع می توانند تاثیر نامطلوبی بر تخمیر شکمبه داشته باشند. نشان داده شده است که افزودن روغن هسته انار با بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و افزایش مصرف خوراک در نشخوارکنندگان مرتبط است. علاوه بر این، گنجاندن روغن هسته انار در جیره بره های پرواری کیفیت گوشت را از طریق افزایش نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع و بهبود پروفایل اسیدهای چرب غیراشباع افزایش داده است. با این حال، مطالعه ای در زمینه اثر آن بر کینتیک تخمیر شکمبه دردست نیست. بنابراین، این مطالعه جهت بررسی اثر سطوح مختلف روغن هسته انار بر کینتیک تخمیر شکمبه ای جیره بره های پرواری انجام شد.مواد و روش ها: به منظور بررسی اثر روغن هسته انار بر کینتیک تخمیر جیره بره های پرواری سطوح 0، 2 و 4 درصد روغن هسته انار به جیره افزوده شد. همه جیره ها از نظر انرژی و پروتئین مشابه بودند. گاز تجمعی از 500 میلی گرم نمونه در ویال-های 125 میلی لیتری که حاوی 50 میلی لیتر مایع شکمبه بافری شده بود در زمان های 2، 4، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت پس از انکوباسیون تولید شد. تولید گاز با استفاده از دستگاه فشارسنج اندازه گیری شد. پتانسیل گاز تولیدی، ثابت نرخ تولید گاز و فاز تاخیر نمونه ها با استفاده از یک رابطه غیرخطی پردازش شد. داده های حاصل از کینتیک تخمیر در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از رویه glm تجزیه و تحلیل شد و مقایسات میانگین در سطح احتمال 5 درصد صورت گرفت.نتایج و بحث: تولید گاز تجمعی با افزایش زمان انکوباسیون افزایش یافت. نتایج نشان داد که افزودن 2 درصد روغن هسته انار تاثیری بر پتانسیل تولید کل گاز نداشت. با این حال، پتانسیل تولید گاز به طور قابل توجهی کاهش یافت وقتی 4 درصد روغن هسته انار به جیره اضافه شد. افزودن 2 درصد روغن هسته انار بر زمان تاخیر تولید گاز تاثیری نداشت، اما زمانی که سطح افزودن روغن هسته انار به 4درصد افزایش یافت زمان تاخیر به طور معنی داری افزایش یافت. نتیجه گیری کلی: ترکیب گازهای تولیدی در این آزمایش اندازه گیری نشد. ولی نتایج نشان داد که اضافه کردن 2 درصد از روغن هسته انار به جیره، به منظور افزایش سطح انرژی جیره، هیچگونه تاثیری در تولید گاز شکمبه ای ایجاد نکرد. لذا با توجه به نتایج محدود به دست آمده از این آزمایش می توان افزودن 2 درصد از روغن هسته انار به جیره را توصیه نمود.
کلیدواژه جیره پرواری، کینتیک تخمیر شکمبه ای، روغن هسته انار، تولید گاز
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved