>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگزینی مکمل های اسید سیتریک و مخمرساکارومایسز سرویسیه (Saccharomyces Cerevisiae) با پادزیست محرک رشد بر شاخص های عملکردی بلدرچین‌های تخمگذار ژاپنی  
   
نویسنده میرکزهی محمد طاهر ,آگاه محمدجواد ,صالح حسن
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: در صنعت تجاری تولید تخم مرغ، مکمل های خوراکی بطور روزافزون جهت افزایش نرخ رشد جوجه ها و بهبود عملکرد تولید و وضعیت سلامت استفاده میگردند. آنتی پادزیست های محرک رشد دارای اثرات مفید بر عملکرد، رشد و سلامت حیوانات هستند. هر چند فشار روزافزونی جهت کاهش و حتی حذف آنها در خوراک طیور به خاطر توسعه مقاومت پادزیستی در مصرف کنندگان وجود دارد. تحقیقات نشان داده اند که ساکارومایسز سرویسیه باعث حفظ سلامت دستگاه گوارش و بهبود عملکرد تولید پرندگان میگردد. اسید سیتریک را میتوان به عنوان ترکیب پاداکسنده، محرک رشد، اسیدیفایر و بازدارنده باکتریایی و ضد سم طبقه بندی نمود. اسید سیتریک اثرات ضد میکروبی خود را در دستگاه گوارش حیوان و خوراک اعمال می‌نماید. هدف از این آزمایش بررسی اثرات ساکارومایسز سرویسیه و اسید سیتریک به عنوان جایگزین‌های بالقوه پادزیست محرک رشد ویرجینیامایسین بطور هم افزایی یا منفرد بر عملکرد تولید بلدرچین های تخمگذار ژاپنی بود.مواد و روش ها: 250 قطعه جوجه بلدرچین تخمگذار ژاپنی در سن 38 روزگی در یک دوره 10 روزه با جیره ای تجاری تغذیه گردیدند. سپس در سن 48 روزگی به 5 تیمار آزمایشی با 5 تکرار به ازای هر تیمار و 10 قطعه بلدرچین به ازای هر تکرار اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره پایه بدون مکمل 2- جیره پایه بعلاوه پادزیست ویرجینیامایسین (50 میلیگرم/کیلوگرم) 3- جیره پایه بعلاوه اسید سیتریک (5 گرم/کیلوگرم) 4- جیره پایه بعلاوه ساکارومایسز سرویسیه (100 میلیگرم/کیلوگرم) 5- جیره پایه بعلاوه اسید سیتریک و ساکارومایسز سرویسیه. طول دوره آزمایش 7 هفته و تولید تخم بصورت روزانه و مصرف خوراک بصورت هفتگی ثبت و اندازه گیری گردیدند.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که استفاده از مکمل سازی مخمر ساکارومایسز سرویسیه به عنوان مکمل به تنهایی و یا همراه با مکمل های اسید سیتریک و ساکارومایسز سرویسیه بصورت توام به عنوان جایگزین پادزیست ویرجینیامایسین دارای اثرات مثبتی بر عملکرد بلدرچین های تخمگذار میباشند. بطوریکه در مقایسه با تیمار کنترل و یا تیمارهای مکمل شده با پادزیست و اسید سیتریک دارای اختلاف معنی داری بر افزایش تولید تخم، وزن تخم، توده تخم، کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل خوراک میباشند (0001/0>p). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان میدهد که مکمل سازی ترکیب ساکارومایسز سرویسیه و اسید سیتریک میتواند اقدامی موثر جهت جایگزینی پادزیست و کاهش اثرات مضر ناشی از مصرف آنها بر محصولات طیور و متعاقبا انسان باشد.نتیجه گیری کلی:بطور کلی نتایج این آزمایش نشان میدهد که مکمل سازی توام ساکارومایسز سرویسیه و اسید سیتریک میتواند اقدامی موثر جهت جایگزینی پادزیست، بهبود عملکرد تولید در بلدرچینهای تخمگذار ژاپنی و کاهش اثرات مضر ناشی از مصرف پادزیستها بر محصولات طیور و متعاقبا انسان باشد.
کلیدواژه اسید سیتریک، ساکارومایسز سرویسیه، عملکرد تولید، بلدرچین تخمگذار.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved