>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش وضعیت محیطی ماهی بنی در تالاب شادگان  
   
نویسنده مرمزی علی ,ولی الهی جلال ,ذاکری علیرضا ,مراقی ابتسام
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: یکی از شاخص های ارزیابی سلامت یک زیستگاه آبی و آب آن سنجش شاخص وضعیت محیطی ( condition factor ) است در این پژوهش این ارزیابی بر روی ماهی بنی صورت گرفته است، ماهی بنی با نام علمی( mesopotamichthys sharpeyi ) از گونه های بومی و مهم تالاب شادگان محسوب می شود. این ماهی در مناطق محدودی از دنیا از جمله سوریه، عراق، ترکیه، رودخانه نیل پراکنش دارد. این ماهی در ایران در رودخانه های کارون، کرخه، بهمنشیر، تالاب هورالعظیم و شادگان حضور دارد.مواد و روش ها: در این پژوهش که از تیر 1400 تا اسفند 1400 از طریق تورهای گوشگیر ماهانه 30 الی 40 عدد ماهی بنی بطور تصادفی از ایستگاه های سلمانه، رگبه، صراخیه و خروسی صید و سپس نمونه ها را برای انجام کارهای آزمایشگاهی منجمد و به پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور منتقل شد؛ و با استفاده از تخته زیست سنجی با دقت mm5 بیومتری شد.سپس با استفاده از ترازوی دیجیتال 1/0 گرم نمونه ها را وزن کرده و همه پارامترها در فرم مخصوص ثبت شد.رابطه طول و وزن ماهی با استفاده از معادله w=a.l^b بدست آمده است. ضریب چاقی یا شاخص وضعیت از طریق معادله cf=w/l^3 محاسبه شد. نتایج بدست آمده به شکل جدول و نمودار در نرم افزار excel رسم، و در هر یک از نمودارها میانگین، انحراف معیار و خطای احتمالی معیار توسط نرم افزار spss محاسبه و توسط آزمون t-test سنجش شد.نتایج و بحث: در مجموع 283 قطعه ماهی مورد بررسی قرار گرفت؛ که رابطه طول کل- وزن برای تمام ماهیان به صورت w=0.019l^2.38 ضریب همبستگی r^2=0.89 بدست آمد برای جنس نر w=0.020 l^2.59با ضریب همبستگی r^2=0.90 و برای جنس ماده w=0.205 l^2.544 با ضریب همبستگی r^2=0.95 بدست آمد. شاخص وضعیت برای تمام ماهیان بنی دارای میانگین 2/09 برای ماهیان نر 4/1 و برای ماده 2/21 بود.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر میانگین شاخص چاقی (وضعیت) در کل جمعیت ماهیان بنی 2/09، ماهیان نر 1/4و برای ماهیان ماده 2/21 بود که بین جنس نر و ماده اختلاف معنی دار وجود دارد و میزان رشد ماهیان در فصول مختلف سال متفاوت است؛ به طور کلی مقدار cf>1 می باشد که نشان دهنده ی تغذیه مناسب است.همچنین الگوی رشد برای تمام ماهیان، ماهیان نر و ماده آلومتریک (ناهمگون) منفی است.
کلیدواژه ماهی بنی، رابطه طول وزن، شاخص وضعیت، آلومتریک، ضریب چاقی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved