>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی و مطالعه هندسه کاربردی در مساجد ایلخانی خراسان مطالعه موردی : (جامع سبزوار، مساجد آق قلعه ، کرمانی‌ها و جامع قائن)  
   
نویسنده آذرخرداد فرشته ,هاشمی زرج آباد حسن ,زارعی علی
منبع نقش خراسان در شكوفايي هنر و معماري ايراني اسلامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - کد همایش: 61950-01210
چکیده    مطالعه مسجد در باستان شناسی و معماری اسلامی همواره مورد توجه بوده است. زیرا مسجد بعد از ورود اسلام در نقطه کانونی گسترش آبادی ها و شهرها و از نظر مکانی به عنوان مهم ترین رکن و عنصر شهری شناخته می شده است. هندسه همواره با معماری همپوشانی داشته و در طراحی مساجد، معمار بدون شک از الگوها و هندسه رایج در زمان حیات خود بهره می جسته است. پژوهش در حوزه معماری دوره ایلخانی در خراسان بالاخص مساجد، با قلت منابع و گزارش های منتشر نشده رو به روست و همواره برای مطالعه معماری این دوره در خراسان ، پژوهشگران می بایست مطالعات خود را در راستای بررسی میدانی و کاوش های باستان شناسی مساجد ایلخانی خراسان قرار دهند . با این حال نگارندگان سعی بر آن دارند تا علاوه بر بررسی این منابع و با بهره گیری از رویکرد توصیفی– تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی، بررسی های میدانی و ترسیمات فنی به مطالعه و تحلیل هندسی مساجد ایلخانی در خراسان بپردازند. تنها مساجد ایلخانی در خراسان عبارتند از : جامع سبزوار، مسجد آق قلعه ، کرمانی ها و جامع قائن که نتایج حاصله از بررسی این مساجد و ترسیمات هندسی بر روی نما و پلان مساجد ، حاکی از آن است که معمار در عصر ایلخانی برای باریک و مرتفع نشان دادن عناصر معماری در بنا ناگزیر به استفاده از تکرار و تصاعد اعداد اصم بوده است .همچنین با تحلیل هندسی بر روی بناها ی مورد نظر می توان اظهار داشت که معماران از روابط نسبت طلایی در مساجد ایلخانی خراسان بهره می جسته اند..
کلیدواژه هندسه مسجد دوره ایلخانی اعداد اصم
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved