>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی داخلی ساختمان مسکونی با تاکید بر اثر بخشی نور طبیعی به منظور ایجاد شرایط آسایش ساکنین در خراسان رضوی  
   
نویسنده کمالی اردکانی عطا ,میرشجاعیان حسینی ایمان ,فریاد شقایق
منبع نقش خراسان در شكوفايي هنر و معماري ايراني اسلامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی - کد همایش: 61950-01210
چکیده    بینایی که مهم ترین حس انتقالی در میان دیگر حواس انسان میباشد در منتقل کردن احساسات مختلف و ادراکات گوناگون به مغز انسان نقش بسزایی دارد. در این نقل و انتقال عناصر و عوامل بسیاری از جمله محیط و فضاهای پیرامون انسان و به ویژه نقش تور از اهمیت خاص برخوردار است. هدف از این تحقیق، اهمیت و تاثیر تور در فضاهای داخلی با توجه به تاثیر پذیری جسم و روان انسان از نور میباشد. امروزه بار دیگر، خورشید به مثابه منبعی لایزال، پاک، بی هزینه، و هماهنگ با کلیه جنبه های زیست محیطی و روانشناختی انسان مورد توجه قرار گرفته است و استفاده روزافزون از آن در ساختمانهاء در دهه های اخیر موید این نظر است. با توجه به تحقیقات به عمل آمده رابطهی قوی میان تور روز و فیزیولوژی انسان وجود دارد؛ از این رو عدم وجود روشنایی کافی به شدت باعث افسردگی می شود و می توان به سطح روشنایی نور در طول روز در خانه به عنوان یک معیار بیولوژیکی سلامت نگاه کرد. روش تحقیق این مقاله به صورت کیفی می باشد زیرا عنوان مقاله در ارتباط با انسان و رفتار آن است. نتیجه پژوهش بر این است که با توجه به مطالعه تحقیقات انجام شده نور به طور عمده، طبیعی یا انسان ساز، مستقیم یا غیر مستقیم در محیط حضور دارد و بر دو جنبه ی روانشناختی محیطی یعنی ادراک محیط و رفتار محیطی موثر است.
کلیدواژه طراحی داخلی مسکونی – نور طبیعی – آسایش ساختمان
آدرس موسّسه آموزش عالی فردوس, ایران, موسّسه آموزش عالی فردوس, ایران, موسّسه آموزش عالی فردوس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved