>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه مدل برای سرریز فناوری در حوزه مخابرات - مطالعه موردی شرکت اریکسون  
   
نویسنده الیاسی مهدی ,بیات ترک امیر ,صبحی افشار امیرحسین
منبع در مسير رشد اقتصادي دانش بنيان - 1400 - دوره : 15 - در مسیر رشد اقتصادی دانش بنیان - کد همایش: 00211-30711 - صفحه:0 -0
چکیده    انتقال و اکتساب تکنولوژی مقوله‌ای پیچیده است که هم از نظر علمی و هم از جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمان‌های بین‌المللی را به خود مشغول داشته است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر سرریز فناوری از شرکت‌های چند ملیتی در صنعت تلفن همراه - مطالعه موردی شرکت اریکسون می باشد. بنابراین از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است، چرا که علاوه بر جنبه آگاهی‌بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط خواهد داشت. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. جامعه آماری بخش کیفی را مدیران ارشد شرکت هایی است که در صنعت مخابرات با شرکت اریکسون همکاری داشته و اساتید دانشگاه آشنا به موضوع تشکیل می دهند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش نیز شامل کارشناسان و مدیران داخلی شرکت هایی است که در صنعت مخابرات با شرکت اریکسون همکاری داشته اند. در این تحقیق رویکرد بخش کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده از تحلیل مضمون بوده که با استفاده از نرم افزار maxqda انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل (مضامین) اصلی موثر بر سرریز فناوری از شرکت‌های چند ملیتی در صنعت تلفن همراه شامل همکاری، مهارت ها، نیروی انسانی، مدیریت، زیرساخت‌ها و توسعه فناوری بوده است. براساس محاسبات مدلسازی ساختاری-تفسیری مشخص شده است که «مهارت و همکاری» متغیر مستقل برونزا است که هیچ متغیری در مدل بر آن تاثیر ندارد. متغیرهای درونزا هستند و متغیر «توسعه فناوری» متغیرهای وابسته می‌باشند. همچنین یافته‌ها نشان داد که وضعیت فعلی شاخص‌های همکاری، مهارت‌ها، نیروی انسانی، زیرساخت‌ها و توسعه فناوری مطلوب بوده ولی شاخص مدیریت در سطح متوسط قرار دارد.
کلیدواژه سرریز فناوری، شرکت اریکسون، سرمایه گذاری خارجی، شرکت مخابرات
آدرس
پست الکترونیکی amir.afshar@ericsson.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved