>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت در دانشگاه های صنعتی ایران بر اساس مارپیچ سه گانه  
   
نویسنده باقری ابوالفضل ,بوشهری علیرضا ,ذوالفعلی زینب
منبع در مسير رشد اقتصادي دانش بنيان - 1400 - دوره : 15 - در مسیر رشد اقتصادی دانش بنیان - کد همایش: 00211-30711 - صفحه:0 -0
چکیده    در این پژوهش وضعیت تولید علم، تعاملات دوگانه و سه گانه و هم‌افزایی تعاملات در دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر بر اساس مارپیچ سه گانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این مطالعه، مقالات isi منتشر شده توسط دو دانشگاه در بازه زمانی 1398 – 1393 از پایگاه وب او ساینس استخراج شد. بر اساس داده های بدست آمده، دانشگاه صنعتی مالک اشتر رشد بیشتری (207 در سال 1393 در مقایسه با 455 در سال 1397) در تعداد مقالات نسبت به دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشته است. اگرچه تعداد کل مقالات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این بازه تعداد بیشتری بوده است (6 برابر دانشگاه صنعتی مالک اشتر). همچنین تعاملات دوگانه و سه گانه این دانشگاه نسبت به دانشگاه مالک اشتر وضعیت مطلوب تری داشت. در بین تمامی تعاملات دوگانه مورد بررسی، تعاملات دانشگاه-دولت سهم بیشتری را به خود اختصاص داده بود به طور مثال برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر این مقدار برابر با 696 بود. بر اساس نتایج این پژوهش، تعاملات دانشگاه-صنعت و تعاملات سه گانه دانشگاه-صنعت-دولت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هم افزایی بیشتری همراه بوده است. ایجاد و سامان دهی مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان دانشگاهی و تدوین برنامه راهبردی برای نیل به دانشگاه نسل سوم می تواند از جمله دلایل برتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مطالعه باشد.
کلیدواژه مارپیچ سه گانه، علم سنجی، تولیدات علمی، مقالات پژوهشی، هم افزایی.
آدرس
پست الکترونیکی zzolfeli@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved