>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر پیشران های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی (مورد مطالعه: صنایع مس ایران)  
   
نویسنده شهبازی میثم ,صفدری رنجبر مصطفی ,کرمی شاهرخی سعید
منبع در مسير رشد اقتصادي دانش بنيان - 1400 - دوره : 15 - در مسیر رشد اقتصادی دانش بنیان - کد همایش: 00211-30711 - صفحه:0 -0
چکیده    این پژوهش به بررسی ابعاد پیشران های نوآوری زیست‌ محیطی و ابعاد عملکرد نوآورانه زیست محیطی و همچنین تاثیر پیشران های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی می پردازد. برای شروع تحقیق مقالات و کتب مرتبط با موضوع بررسی شد و پس از مرور ادبیات مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید. سپس در فاز کمی پژوهش برای مدل استخراج شده پرسشنامه ای با 35 سوال طراحی گردید و در جامعه نمونه مورد مطالعه یعنی کارشناسان زیست محیطی شرکت ملی صنایع مس ایران توزیع شد و بعد از آن با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار smart-pls مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش این نکته را نشان می دهد که ابعاد پیشران های فناورانه، بازار و قانونی و استانداردها برای پیشرانه های نوآورانه زیست محیطی و ابعاد نوآوری های محصولی، فرایندی و سازمانی برای عملکرد نوآورانه زیست محیطی به خوبی تعیین شده است و رابطه معناداری در سطح احتمال خطای 5 درصد بین 'پیشران‌های نوآوری زیست محیطی' و 'عملکرد نوآورانه زیست محیطی' وجود دارد و پیشران های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی اثر گذارند. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش مشاهده می شود ضریب مسیر بعد پیشران‌های فناورانه، از سایر ابعاد پیشران‌های نوآوری زیست محیطی بیشتر است. در نتیجه این بعد اهمیت بیشتری از ابعاد دیگر دارد و همچنین در مورد بعد نوآوری های محصولی مشاهده می شود که این بعد، بیشترین ضریب مسیر را در بین ابعاد عملکرد نوآورانه زیست محیطی دارد که می توان نتیجه گرفت، با اهمیت تر از ابعاد توآوری فرآیندی و سازمانی می باشد هر چند که ضرایب مسیر همه ابعاد، معنادار و لذا با اهمیت می باشند.
کلیدواژه نوآوری زیست محیطی، پیشران ها، عملکرد نوآورانه، صنعت مس
آدرس
پست الکترونیکی s.karamee@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved