>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جایگاه شرکت‏های دانش‌بنیان در اقتصاد ایران با رویکرد پیچیدگی اقتصادی  
   
نویسنده شاهمرادی بهروز ,بهرامی فریده ,علیزاده پریسا
منبع در مسير رشد اقتصادي دانش بنيان - 1400 - دوره : 15 - در مسیر رشد اقتصادی دانش بنیان - کد همایش: 00211-30711 - صفحه:0 -0
چکیده    شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدات آنها در حال تبدیل شدن به یکی از اجزای اصلی اقتصاد کشور است که به‌عنوان موتور محرّک اقتصاد نوآوری کشور و یکی از گزینه‌های مهم صادرات غیر‌نفتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. سوالی که در اینجا مطرح می شود میزان همراستایی تولیدات این شرکتها با قابلیت های فعلی اقتصاد ایران است. به همین منظور در این پژوهش سعی شده تا به بررسی وضعیت فعلی محصولات رقابت پذیر اقتصاد ایران و شرکتهای دانش‌بنیان از منظر شاخص پیچیدگی و نقشه فضای محصول. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که تولیدات شرکتهای دانش‌بنیان مسیر متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران را از منظر رویکرد پیچیدگی پیش گرفته اند. و در صورت ادامه چنین مسیری در کنار رفع تحریم ها و باز شدن اقتصاد احتمال عدم موفقیت بخش عمده ای از شرکتهای دانش‌بنیان دور از انتظار نخواهد بود. نتایج حاکی از آن است که در صورت حمایت آندسته از شرکتهای دانش‌بنیانی که همسو با مرز قابلیت های مولد کشور هستند می‌توان شاهد رشد و توسعه روزافزون این شرکتها و به تبع آن اقتصاد کشور باشیم
کلیدواژه شرکت‌های دانش‌بنیان، نقشۀ فضای محصول، پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد ایران
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved