>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی محیط امنیتی سواحل مکران: با تاکید بر متغیرهای فرهنگی  
   
DOR 20.1001.2.0021052947.1400.1.1.14.7
نویسنده فرهادی روح الله
منبع همايش ملي خليج فارس و سواحل مكران در آستانه قرن 15 خورشيدي: امنيت و توسعه پايدار - 1400 - دوره : 1 - همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار - کد همایش: 00210-52947
چکیده    پژوهش حاضر درصدد کارایی مولفه های فرهنگی در مسائل و پویش های امنیتی سواحل مکران است. این مهم با هدف پاسخ به چالش های امنیتی است که در فرایند توسعه سواحل مکران برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد. چالش های محیط امنیتی سواحل مکران از دو منظر داخلی و بیرونی مورد توجه قرار گرفته است؛ گسست های هویتی و تاریخی در این منطقه و نیز پروژه استمرار فرهنگی از مهم ترین عوامل داخلی آسیب زا در محیط امنیتی مکران محسوب می شوند و نیز تلاش قدرت های جهانی برای ایجاد هژمونی سیستمی در منطقه و بالتبع پیامد چنین رویکردی در قامت چالش وابستگی، از مهم ترین آسیب های بیرونی محیط امنیتی مکران محسوب می گردند
کلیدواژه سواحل مکران ,متغیرهای فرهنگی ,محیط امنیتی
آدرس دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved