>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی آموزشی جغرافیا بر اساس مختصات هوش موفق  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.28.1
نویسنده لشکری نژاد سمیرا ,بابایی علی
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    در جوامع گوناگون، شناسایی استعداد ها مورد توجه قرار داشته و در این زمینه الگو های متعددی وجود دارد. ﻳﻜﻲ از اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻣﻮزش دانش آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻟﮕﻮی ﻫﻮش ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ می ﺑﺎﺷﺪ. آموزش به شیوه هوش موفق موجب تاکید بر مهارت ها و نگرش هایی می شود که برای موفقیت در زندگی با توجه به تصور فرد از موفقیت در محیط اجتماعی و فرهنگی پیرامونش لازم است. در این روش با ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﺘﻮا، فعالیت های ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ برنامه درسی می توان زمینه هایی ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان شناسایی ﺷﺪه و در ﺟﻬﺖ رشد آنها برنامه ریزی نمود. به همین جهت تفاوت های فردی دانش آموزان مورد توجه قرار می گیرد و از طرفی هم بر اساس این تفاوت ها، آموزش شکل می گیرد و دانش آموزان را به مدرسه مشتاق کرده و اهداف برنامه درسی، در حوزه عمل محقق می گردد. هدف این پژوهش طراحی آموزشی جغرافیا بر اساس مختصات هوش موفق می باشد و برای این منظور، یک نمونه از طراحی آموزش جغرافیا در نظر گرفته شده است.
کلیدواژه طراحی آموزشی ,جغرافیا ,هوش موفق
آدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) خوزستان, ایران, دانشگاه فرهنگیان, اریان
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved