>
Fa   |   Ar   |   En
   اهمیّت و نقش فناوری‌های نوین آموزشی در آموزش مجازی جغرافیا ( مطالعه موردی: شهر بیرجند)  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.25.8
نویسنده خدادادی گیو محمد
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی اهمیّت و نقش فناوری ‌های نوین آموزشی در آموزش مجازی جغرافیا انجام یافته است. برای نمونه‌گیری در این پژوهش ازروش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده شده است وجامعه آماری پژوهش کارشناسان آموزشی و دبیران جغرافیا شاغل،مقطع متوسطه دوم ناحیه 1 و 2 شهر بیرجند در سال تحصیلی 1400 1399 می‌باشد.نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای متناسب با حجم انجام گرفت و ابزار پژوهش به‌منظور جمع‌آوری دیدگاه‌های معلمین،پرسشنامه است.داده‌های پژوهش با استفاده از دو روش توصیفی و استنباطی (آزمون مجذوز کای) با استفاده از نرم‌افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد و نتایج استخراج گردید.اهم نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه بیانگر این است که:بنا به نظر حداکثر دبیران و کارشناسان آموزشی (بیش از 60 درصد پاسخگویان) اعتقاد دارند که استفاده از آموزش‌های مجازی برای توسعه آموزش جغرافیا اهمیّت زیاد و خیلی‌زیادی دارد و فقط 4/4 درصد بیان کرده‌اند که میزان اهمیّت این نوع آموزش در حد کمی است وهمچنین 68 درصد پاسخگویان اعتقاد دارند که استفاده از آموزش‌های مجازی در آموزش جغرافیا تاثیر و کارآیی زیاد و خیلی‌زیادی دارد. همین‌طور بیش از 73 درصد پاسخگویان اعتقاد دارند که استفاده از آموزش‌های مجازی برای برآورده‌ساختن اهداف آموزش جغرافیا اهمیّت زیاد و خیلی‌زیادی دارد.همچنین نتایج آزمون خی‌دو نشان می‌دهد که میزان توانایی این آموزش در برآورده ساختن اهداف آموزش جغرافیا زیاد است.نتایج آزمون تی‌تست گروه‌های مستقل نشان می‌دهد بین دیدگاه‌های گروه‌های معلم زن و مرد و همچنین بین دیدگاه کارشناسان آموزشی و معلمان درس جغرافیا در مورد ضرورت استفاده از آموزش‌های مجازی برای برآورده شدن اهداف آموزش جغرافیا،تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
کلیدواژه فناوری‌های نوین ,آموزش مجازی ,جغرافیا
آدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر بیرجند, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved