>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش جغرافیا دریک بازدید میدانی (جاده مشهد- سرخس)  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.16.9
نویسنده حسین نژاد عباسی ,محمد تقی خورشیدی
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    تربیت دنش آموزان آگاه به محیط پیرامون، آشنا با پدیده های جغرافیایی و وقایع مختلف تاریخی محل زندگیشان، گامی موثر در تقویت هویت ملی می باشد. بازدید های میدانی بعنوان یک شیوه آموزشی موقعیت محور،که با حضور مستقیم فراگیران در فضای واقعی و مشاهده بی واسطه پدیده ها انجام می شود، گامی ارزشمند در نهادینه کردن و تعمیق آموزش های جغرافیایی می باشد. این مقاله با هدف تبیین روش ها و اهداف یک بازدید جغرافیایی و آشنایی دبیران جغرافیا با یک تجربه آموزشی موثر می باشد.در این مقاله از دو روش کتابخانه ای و میدانی گرفته شده است.توجه به این روش در آموزش مفاهیم جغرافیایی می تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش جغرافیا و تنوع بخشیدن به شیوه های تدریس بشود. دانش آموزان احساس رضایت بیشتری خواهند داشت و دبیران جغرافیا نقش بهتر و موثرتری درآموزش مهارت های زندگی و تعلق خاطر شهروندان آینده به این آب و خاک خواهند داشت.
کلیدواژه بازدید میدانی ,جغرافیا ,سرخس ,تدریس جغرافیا
آدرس آموزش و پرورش استان خراسان رضوی, ایران, آموزش و پرورش استان خراسان رضوی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved