>
Fa   |   Ar   |   En
   آداب(صلاحیت های) حرفه ای و مهارتهای فنی معلم جغرافیا در آموزش آنلاین Professional Etiquette and Technical Skills of A Geography Teacher in Online Education  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.12.5
نویسنده امیرفخریان نوروزعلی ,امیرفخریان فاطمه سادات
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    زمینه: شیوع کرونا باعث شده تا بسیاری از خدمات به شکل غیرحضوری و از بستر اینترنت ارایه شوند و آموزش ها درمدارس ودانشگاهها به شکل مجازی پیگیری شود. یکی از لوازم تطبیق معلمان بویژه معلمان جغرافیا با این شرایط جدید فراگیری مهارت های نوین و آداب حرفه ای ازجمله تولید محتوا و سواد دیجیتال است که به آنهاکمک می کند تا خدمات و آموزش های مورد نظر خود را در قالب های مختلف در فضای مجازی ارایه دهند و یا دریافت کنند.روش تحقیق :دراین تحقیق با شیوه توصیفی –تحلیلی ومطالعه کتابخانه ای وآنلاین مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، مطالب جمع آوری ، دسته بندی وتجزیه وتحلیل گردیدلذابا توجه به اهمیت دانش جغرافیا در تامین نیازهای آینده زندگی انسانها ورسالت مهم معلمان جغرافیا دراین راستا به آداب ومهارتهای حرفه ای لازم یک معلم جغرافیا جهت آموزش مطلوب ومناسب فراگیران درفضای مجازی پرداخته شد. یافته ها ونتایج: توجه معلم جغرافیا وانجام این آداب ومهارتها درآموزش مجازی وآنلاین توسط ایشان میتواند به نحومطلوب رسالت اصلی وی را در فرآیند یاددهی یادگیری فراگیران درفضای مجازی نشان داده وموجبات رشد وشکوفایی علمی وتربیتی فراگیران خودگردد.وازطرفی تسلط معلم درآموزش آنلاین میتواند دانش آموزان را ازحالت منفعل به فعال تبدیل کند .
کلیدواژه جغرافیا ,معلم ,آموزش آنلاین ,آداب حرفه ای ,کرونا
آدرس آموزش و پرورش منطقه ی بسطام, ایران, پردیس الزهراء (س) دانشگاه فرهنگیان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved