>
Fa   |   Ar   |   En
   ایجاد موقعیت های یادگیری مطلوب و رضایت بخش در آموزش جغرافیا با استفاده از راهبرد گردش علمی Creating Desirable and Satisfying Learning Opportunities in Geography Education Using the Circulation Strategy  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.11.4
نویسنده شاطری مفید ,مرادی فاطمه
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    بازدیدهای علمی یکی از روش های فعال، موثر و اجتناب ناپذیر در تدریس و روشی مناسب جهت یادگیری – یاددهی است که به صورت گروهی و با مدیریت، برنامه ریزی و سازماندهی دقیق استادان در خارج از کلاس درس انجام می شود . بازدیدهای میدانی فعالیتی کاوشگرانه و مشارکتی و یکی از کاراترین و جذاب ترین روش های یادگیری در دانشجویان است که سبب می شود آموزش از فضای بسته و یکنواخت کلاس به طبیعت منتقل شده و تعامل مستمر و مشارکت فعال و هدفمند دانشجویان را در حین تدریس به همراه دارد، همچنین دانشجویان با مشاهده مستقیم و تعامل بی واسطه با پدیده های طبیعت،آموخته های قبلی و مفاهیمی را که در کلاس تدریس شده به صورت بهینه در حافظه خود تثبیت می کنند لذا یادگیری آنان نیزپویا و عمیق و پایدارتر بوده و از آنها در موقعیت های جدید زندگی بهره می برند. همچنین بازدیدهای علمی می تواند در ابعاد گوناگون تربیتی در دانشجویان نقش موثری داشته باشند.با توجه به ماهیت جغرافیا، روش تدریس مبتنی بر بازدیدهای علمی به عنوان یکی از شیوه هایی که توانایی آموزش مطلوب و رضایت بخش درس جغرافیا را به همراه دارد و یک روش نوین و جذاب آموزشی که متناسب با تغییرات و تحولات شیوه های آموزشی عصر کنونی است، ضروری می نماید. مشاهده و برخورد مستقیم با موضوعات و مسائل جغرافیایی به عنوان یک ابزار مهم یادگیری و یکی از مناسب ترین وسایل کسب تجربه های علمی و ارزشمند و سرآغاز و مبنای کار تحقیق و آموزش دانش جغرافیا است.
کلیدواژه یادگیری ,بازدید علمی ,آموزش جغرافیا
آدرس دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved