>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل اجتماعی بی رغبتی دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا در شهرستان ریگان استان کرمان  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.9.2
نویسنده علیزاده بیرجندی محمد ,علیزاده بیرجندی آرش ,احمدی زاد مریم ,دهقان قباد
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    در پژوهش حاضر بنا به اهیمت و جایگاه علم جغرافیا و ارزش‌های فراوان این علم به بررسی عوامل اجتماعی بی‌رغبتی دانش‌آموزان نسبت به علم جغرافیا پرداخته شد. با توجه به اینکه تمام فرآیند آموزش در بستر عوامل اجتماعی عمل می‌کند و مسائل ناشی و منشا گرفته از محیط اجتماعی میتواند در زمینه آموزش تعیین‌کننده باشد، لذا در یک نظام آموزشی سالم و پویا پیوسته، شناخت و مرتفع کردن این عوامل و زمینه‌ها بسیار حیاتی است. دراین پژوهش ما به دنبال تعیین عوامل اجتماعی اثرگذار بر بی‌رغبتی دانش‌آموزان هستم و در همین راستا به بررسی و شناخت عوامل اجتماعی از دیدگاه کارشناسان یعنی دبیران جغرافیا پرداختیم. برای بررسی نظرات کارشناسان از تکنیک دلفی، که یک رویکرد سیستماتیک برای استخراج نظرات گروهی از کارشناسان در مورد مسئله‌ای خاص است، استفاده گردید. در همین راستا از طریق اجرای چندین پیمایش (راند) پرسشنامه‌ای با حفظ گمنامی پاسخ‌دهند‌ها و بازخورد نظرات به اعضای گروه جهت رسیدن به اجماع گروهی اقدام شد تا اینکه نهایتا با رسیدن به اشباع نظری و عدم ارائه‌ی ایده جدید، فرایند متوقف شد. با جمع‌بندی نظرات مشخص گردید که بهطور کلی 14 عامل اجتماعی بر بی‌رغبتی دانش آموزان مشغول به تحصیل در شهرستان ریگان نسبت به درس جغرافیا تاثیر دارد که شاخص نگرش والدین به تحصیل با وزن 33/4، به عنوان مهمترین عامل و شاخص‌های سطح تحصیلات والدین، برخورد نادرست خانواده نسبت به درس، عدم شناخت نسبت به اهمیت درس جغرافیا در جامعه و عضویت دانش‌آموزان در شبکه‌های اجتماعی نامناسب به عنوان عواملی که تاثیر زیادی بر این موضوع دارد، شناسایی شدند.
کلیدواژه آموزش جغرافیا ,بی رغبتی ,عوامل اجتماعی ,شهرستان ریگان
آدرس آموزش و پرورش شهرستان ریگان, ایران, دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر بیرجند), ایران, آموزش و پرورش شهرستان انار, ایران, آموزش و پرورش شهرستان خاتم, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved