>
Fa   |   Ar   |   En
   فراتحلیل مطالعات مربوط به روش ها و راهکارهای تدریس موثر در آموزش جغرافیا در ایران  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.8.1
نویسنده احمدی علیرضا ,ساوری علی
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اندازه اثر پژوهشهای صورت گرفته در خصوص روش های تدریس موثر در آموزش جغرافیا می باشد. بنابراین این پژوهش به روش فراتحلیل و رویکرد کمی انجام شده است. به این منظور مطالعات چاپ شدۀ مرتبط با موضوع و هدف پژوهش، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی علمی و سایتهای نشریات مرتبط جمع آوری شده و بر اساس معیارهای ورود به مدل، غربال شدند. نهایتا6 مطالعه و 8 اندازه اثر انتخاب شده و وارد مدل فراتحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ملاک اندازه اثر g هدجز، مدل ثابت، تحلیل حساسیت، نمودار قیفی و آزمون n ایمن از خطا در محیط نرم افزار cma2 بهره گرفته شد. نتایج حاصل، نشان از عدم وجود سوگیری انتشار در مطالعات منتخب داشت؛ به این معنا که کمبود پژوهش چاپ نشدۀ قابل توجهی در مدل احساس نمی شود. همچنین اندازه اثر های مستقل برای هر مطالعه محاسبه شد که تمامی اندازه اثر ها معنی دار بودند و به طور کلی یک اندازه اثر با مقدار 0.968 دارای تاثیر قوی و سایر اندازه اثرها دارای تاثیر متوسط بودند. علاوه بر آن نتایج نشان داد مدل برآورد شده، مجموعاً دارای اندازه اثری معادل 0.673 میباشد که نشان از تاثیرگذاری قابل توجه مطالعات به کار گرفته شده در مدل دارد.
کلیدواژه تدریس ,روش تدریس ,آموزش جغرافیا
آدرس آموزش و پرورش شهرستان تکاب, ایران, آموزش و پرورش شهرستان گرگان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved