>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت رایلی- بنارد در یک سیستم دوفازی با استفاده از مدل شان- چن روش شبکه بولتزمن  
   
DOR 20.1001.2.9718111801.1397.1.1.16.7
نویسنده رحمتی احمدرضا ,طوقانیان ابوالفضل
منبع كنفرانس ملي انجمن پيشرانش هوافضاي ايران - 1397 - دوره : 4 - چهارمین کنفرانس ملی انجمن پیشرانس هوافضای ایران - کد همایش: 97181-11801 - صفحه:1 -8
چکیده    شبیه سازی جریان های چندفازی گرمایی یکی از مسائل چالشی در مهندسی و صنایع مختلف می‌باشد. روش شان– چن رایج‌ترین مدل روش شبکه بولتزمن برای شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی است. اما معمولاً در بررسی جریان‌های چندفازی اثرات دما درنظر گرفته نمی‌شود. در کار حاضر از ترکیب مدل گرمایی اسکالر خنثی و مدل دوفازی شان- چن روش شبکه بولتزمن جریان‌های دوفازی گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مدل گرمایی اسکالر خنثی انتقال حرارت جابجایی رایلی- بنارد تک‌فازی شبیه سازی می‌شود. سپس با استفاده از مدل ترکیبی انتقال حرارت جابجایی رایلی- بنارد دوفازی در اعداد رایلی و کپیلاری مختلف و در زمان‌های مختلف شبیه‌سازی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد مدل ترکیبی قابلیت شبیه‌سازی جریان‌های دوفازی گرمایی را دارد. پایداری این روش همانند مدل‌های چندفازی هم دما بوده و برای معادلات حالت مختلف و اعداد رایلی نسبتا بالا می‌تواند به خوبی اعمال شود.
کلیدواژه روش شبکه بولتزمن ,مدل شان- چن ,جریان چندفازی گرمایی ,رایلی- بنارد دوفازی
آدرس دانشگاه کاشان, دانشگاه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه کاشان, دانشگاه مهندسی مکانیک, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved