>
Fa   |   Ar   |   En
   معرفت آخرالزمانی و فرهنگ سازی آن با نهادهای آموزشی- دینی  
   
DOR 20.1001.2.0021083089.1400.1.1.3.6
نویسنده عباسی دره بیدی احمد
منبع همايش مهدويت، فرصت ها و چالش ها - 1400 - دوره : 1 - همایش مهدویت، فرصت ها و چالش ها - کد همایش: 0021083089
چکیده    یکی از ویژگی های مهم جهان که در آیات قرآن و روایات اسلامی به آن اشاره شده است و فطرت آدمی نیز همسو با آن است، باور به مهدویت و آخرالزمان و فراهم شدن زمینه مناسب برای ظهور منجی است. به فعلیت رسیدن اتفاقات و همچنین چگونگی رخداد آن ها و داشتن علم و اطلاعات کافی از مهم ترین دلایلی است که می تواند در نحوه برخورد انسان ها و آشنایی با فرهنگ و معرفت مهدویت و آخرالزمان موثر و زمینه ساز بهتر برای ظهور منجی باشد. به همین دلیل ضرورت دارد تا نهادهای آموزشی- دینی و خصوصا دانشگاه ها در این رابطه با معرفی و آشنایی افراد با مفهوم مهدویت و آخرالزمان تلاش بیشتری کنند. لذا سوال اصلی در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است، این است که نهادهای آموزشی- دینی و دانشگاه ها در ترویج فرهنگ و معرفت مهدویت و آخرالزمان چه نقشی دارند؟ و چگونه می توانند نقش آفرینی کنند؟ این نوشتار پس از اشاره به مفاهیم و موضوعات مرتبط، به این نتیجه دست یافته است که برای دست یابی و تحقق نتیجه مطلوب در جهت ارتقای فرهنگ و معرفت مهدویت و آخرالزمان، باید فرآیند مورد نظر در سه حیطه شناختی و دانشی، نگرشی- عاطفی و مهارتی - عملکردی صورت بگیرد تا فرهنگ نامبرده در افراد نهادینه شود و سبکی از زندگی منتهی به ظهور و مهدویت برای افراد پدید آید.
کلیدواژه فرهنگ سازی ,مهدویت ,آخرالزمان ,نهادهای آموزشی-تربیتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved