>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل پارادایمی امنیت سازی و صلح پایدار در پرتو اندیشه مهدویت مبتنی بر نظریه داده بنیاد  
   
DOR 20.1001.2.0021083089.1400.1.1.2.5
نویسنده عباسی دره بیدی احمد ,رضایی یوسف
منبع همايش مهدويت، فرصت ها و چالش ها - 1400 - دوره : 1 - همایش مهدویت، فرصت ها و چالش ها - کد همایش: 0021083089
چکیده    امنیت و صلح از مهم ترین ضرورت های زندگی انسان ها و از لوازم اصلی منطبق بر طبیعت بشر است و آیات و روایات فراوانی بر لزوم حاکمیت امنیت و صلح و برادری در میان جامعه بشری به ویژه امت اسلامی تاکید کرده اند. با این وجود مروری بر ادوار مختلف تاریخی به ویژه دهه های گذشته تاکنون نشان می دهد جنگ و نزاع جامعه بشری در سطوح مختلف فردی، محلی، منطقه ای و بین المللی، جزء لاینفکی از جهان ما شده است که اثرات زیانبار متعدد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ... را به همره داشته است و با گذر زمان بر دامنه این تنازعات افزوده می شود. این در حالی است که سازمان ها و نهادهای متعدد ملی و بین المللی در تلاش برای برقراری صلح و آرامش بر روی کره خاکی هستند و بر اساس قراین موجود این امر محقق نشده است و لازم است برای برقراری صلح و آرامش پایدار در جهان کنونی، به منابع مطمئنی اتکا گردد. بر اساس آیات و روایات، یکی از مهم ترین تدابیر برای دست یابی به امنیت و صلح، توجه به اندیشه و باور مهدویت است که می تواند ضمن در برداشتن آسایش، مفاهمه و درک متقابل، امنیت و صلح پایدار را برای بشر به ارمغان آورد. لذا این نوشتار در پی آن است تا با ارائه مدل پاردایمی، امنیت سازی و صلح پایدار را در پرتو اندیشه مهدویت از نگاه متخصصان، اساتید حوزه و دانشگاه بپردازد. روش پژوهش کیفی و با نظریه زمینه ای انجام شد و نمونه گیری به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 15 نفر مورد مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری طی سه فرآیند؛ کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفهوم پردازی و تجزیه تحلیل شده است. یافته های پژوهش شامل 186 مفهوم، 116 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی بوده که مقوله هسته، امنیت سازی و صلح پایدار در اندیشه مهدویت است. همچنین مدل پارادایمی، شرایط و علل، عوامل و ضرورت های لازم را بازنمایی می-کند. برای امینت سازی و صلح پایدار لازم است تا تمام مولفه های اثر گذار با اتخاذ تدابیر و استراتژی های لازم، پیامدهای شایسته این امر مهم را فراهم سازند.
کلیدواژه اندیشه مهدویت ,امنیت ,صلح پایدار ,نظریه داده بنیاد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved