>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش زن در زمینه سازی ظهور  
   
DOR 20.1001.2.0021083089.1400.1.1.1.4
نویسنده طریفی علیزاده راضیه
منبع همايش مهدويت، فرصت ها و چالش ها - 1400 - دوره : 1 - همایش مهدویت، فرصت ها و چالش ها - کد همایش: 0021083089
چکیده    زن و مادر با نقش و جایگاه و رسالت خود در تربیت فرزند می تواند مهد تربیت نسل منتظر و زمینه ساز ظهور باشد. در حال حاضر با توجه به ضرورت زمینه سازی برای ظهور امام زمان، زن می تواند با تربیت نسل منتظر به این امر مهم کمک نماید. عمده ترین نقش آفرینی زن، منتظر پروری است او به عنوان نقش اصلی در تولید نسل می تواند با تربیت فرزند مهدوی نقش بزرگی در یاری دادن امام زمان خود باشد. در این مقاله که با روش توصیفی مطالب را بیان نموده به این مهم دست یافتیم که زن یا به عبارتی مادر می تواند با ایفای نقش خود در دوران قبل و بعد از تولد به ویژه در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی فرزندان خود، فضا را برای تربیت نسل منتظر و ایجاد زمینه ای برای ظهور مهیا نماید. در واقع زن و مادر خانواده برای موفقیت هر چه بیشتر در تربیت نسل منتظر به ایجاد فضای مهدوی در خانه و القاء و تعمیق محت به ولی خدا در قلب و جان فرزند خویش، از همان دوران کودکی بپردازد و بدین وسیله با تربیت فرزند منتظر، زمینه های ظهور ولی خدا را فراهم نمایند.
کلیدواژه تربیت مهدوی ,زمینه سازی ظهور ,نسل منتظر ,نقش زن
آدرس دانشگاه امیرالمومنین اهواز, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved