>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مولفه های موثر بر ارتقا کیفیت فضاهای عمومی با تاکید بر ارتقا تعاملات اجتماعی  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.26.0
نویسنده امیرپور سینا ,حق جو محمدرضا
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -17
چکیده    آنچه در شهرهای امروز، حیات شهری و زندگی سالم شهروندی را بیش از سایر عوامل موجب می شود، توجه به ابعاد اجتماعی در طرح های شهری است. وجود قابلیت ها و کیفیت های محیطی برای درک و دریافت فضا و در نتیجه آن مکث و حضور افراد در فضاهای شهری، زمینه ساز دیدن و دیده شدن در سطوح پایین و در سطحی فراتر تعاملات و مراودات اجتماعی می شود. در واقع، تمرکز بر کیفیت های محیطی است که کارایی و سرزندگی فضاهای شهری، استمرار حیات شهری و تقویت سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. یکی از مهمترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود، کیفیت عرصه های عمومی شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار ارزیابی برای میزان مطلوبیت شهرها محسوب می شود. دیدگاه اصلی در روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و پژوهشی بوده است که با بررسی اسناد و مدارک و نوشته های محققین و صاحبنظران مختلف سعی بر آن شده است که ارتباط درست و منطقی بین مفاهیم ایجاد شده و ضمن توضیح مفاهیم و رویکردهای نظری به تحلیل و جمع بندی پرداخته شده و مبانی فضای عمومی و ارتقا کیفیت فضاهای عمومی را تبیین نماید
کلیدواژه برنامه ریزی شهری ,فضای عمومی ,مشارکت
آدرس موسسه آموزش عالی مازیار, ایران, موسسه آموزش عالی مازیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved