>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد انرژی پاک احداث توربین بادی (مطالعه موردی: منطقه کهنوج)  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.18.2
نویسنده امیری دوماری سحر ,فتاحی اردکانی احمد ,بستان یدالله
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010
چکیده    استفاده از ظرفیت های بالقوه منابع تجدیدپذیر در یک منطقه می تواند علاوه بر تولید انرژی، خسارات وارده به محیط زیست را حداقل سازد. استفاده از توربین های بادی به منظور تولید برق در مناطق بادخیز یکی از راهکارهای عمده در کاهش خسارات وارده به محیط زیست بوده است، که می تواند در بسیاری از مناطق کشورمان به دلیل بادخیز بودن این مناطق توجیه اقتصادی داشته باشد. بر این اساس با توجه به بادخیز بودن منطقه کهنوج در استان کرمان جهت برآورد توجیه اقتصادی تولید برق این منطقه، به بررسی مطالعات پیشین کشور آمریکا، یونسکو و دانمارک پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داده است که بر طبق مبنا قرار دادن محاسبات آمریکایی انرژی تولید شده در شهرستان کهنوج 1/09 اسب بخار می باشد که نشان دهنده نامناسب بودن این شهرستان برمبنای محاسبات آمریکایی برای استحصال انرژی الکتریکی است. از لحاظ محاسبات یونسکو، انرژی محاسبه شده 240/13 هزار واتساعت بوده است. این در حالی است که انرژی تولید شده برمبنای محاسبات دانمارک با یکسان بودن سرعت باد در هر سه روش، 6/4 مگابایت انرژی می باشد. بنابراین می توان گفت تولید برق با استفاده از محاسبات صورت گرفته در کشور دانمارک و یونسکو توجیه پذیر است ولی از لحاظ کشور آمریکا تولید برق در این منطقه توجیه اقتصادی ندارد.
کلیدواژه منابع تجدیدپذیر ,توربین بادی ,انرژی الکتریکی ,تولید برق
آدرس دانشگاه اردکان, ایران, دانشگاه اردکان, ایران, دانشگاه اردکان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved