>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین جایگاه پیاده راه در برنامه ریزی شهری  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.15.9
نویسنده صادقی حوریه ,ابراهیمی دهکردی امین
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -8
چکیده    پیاده روی، جز اولین نوع حمل و نقل شهری است و می تواند بی خطر ترین و راحت ترین آن نیز باشد.امروزه در سیاست های برنامه ریزی شهری در پی تقویت محیط های پیاده و از بین بردن موانعی هستیم که قابلیتتوانایی مارا برای پیاده روی آسان محدود میکند. هدف از انجام این پژوهش ، بررسی امکان ایجاد پیاده راه در محورهای شهری و سنجش مایل بودن حضور شهروندان از سه بعد کالبدی ،کارکردی ،ادراکی در محیط های پیادهمدار،بوده وهمچنین در پی پاسخ به این سوال که چگونه میتوانیم با متنوع کردن به کارکردهای موجود در محور ساحلی،امکان پیاده راه سازی آن را فراهم نمود ،هستیم.
کلیدواژه برنامه ریزی شهری ,امنیت شهری ,پیاده راه ,شهر نور
آدرس موسسه آموزش عالی مازیار, ایران, موسسه آموزش عالی مازیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved