>
Fa   |   Ar   |   En
   تخصیص منبع ها در محاسبات ابری سبز به کمک الگوریتم های فراابتکاری(متاهیورستیک)  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.14.8
نویسنده سلمانیان جواد
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -19
چکیده    محاسبات ابری سبکی نوین در حوزه محاسبات توزیع شده ارائه داده است که در آن منابع مشترک بین کاربران نهایی تقسیم می شوند و دارای مزایای زیادی مانند تحمل پذیری در برابر خطا، قابلیت اطمینان، دسترس پذیریبالا، به منابع است. تخصیص بهینه منابع یک فرآیند کلیدی در محیط رایانش ابری است که هدف آن اجرای درخواست های وارد شده به سیستم بر روی منابع، به شیوه ای کارآمد با درنظرگرفتن سایر خصوصیات محیط ابراست. مشکلات و چالش های فراوانی به واسطه استفاده از منابع در محیط رایانش ابری ایجاد شده است و نیازمند آن است که به صورت مناسبی رفع شود. تخصیص بهینه منابع مساله ای است که نه تنها سرویس دهنده های ابری با آن درگیر هستند بلکه از نظر سرویس گیرنده نیز حائز اهمیت فراوان است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه تخصیص بهینه منابع در محیط ابر در جهت کمینه سازی زمان تکمیل وظایف انجام شده است. در جهت بهبود عملکرد الگوریتم جهش قورباغه از عملگرهای تقاطع تک نقطه ای و تقاطع دو نقطه ای استفاده تا تنوعی بیشتری در فضای پاسخ ایجاد شده و در صورت افتادن در نقاط بهینه محلی باعث خروج و یافتن پاسخ بهینه سراسری گردند. پس از مدل سازی مسئله با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه، به تخصیص بهینه منابع به ازای 20 و 30 وظیفه بر روی 4 منبع پرداخته و نتایج آن با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مقایسه گردید. نتایج حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم جهش قورباغه با زمان تکمیل وظایف 171 و 248 به ترتیب بر اساس 20 و 30 وظیفه با 4 منبع در برابر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات است.
کلیدواژه تخصیص منبع ,محاسبات ابری، الگوریتمفراابتکاری ,الگوریتم جهش قورباغه
آدرس دانشگاه آزاد ساری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved